torsdag 31 mars 2011

MOMSENS FRAMTID - ÖPPEN UTFRÅGNING I SKATTEUTSKOTTET

Skatteutskottet höll den 31 mars en öppen utfrågning om mervärdesskattens framtid. Seminariet ingick som ett led i utskottets behandling av EU-kommissionens Grönbok om det nuvarande mervärdesskattesystemets funktion och hur detta system bör gestaltas i framtiden, KOM (2010) 695.

Till utfrågningen hade utskottet bjudit in:
•EU-kommissionens representation i Sverige (Pierre Schellekens, repr. chef)
•Finansdepartementet (statssekreteraren Hans Lindberg)
•Skatteverket (Christina Olsson, rättslig expert)
•Svenskt Näringsliv (Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert)
•Företagarna (Annika Fritsch, skatteexpert)
•Sveriges kommuner och landsting (Jeanette Fored, skatteexpert)
•Professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan, Jönköping

Bakgrund
Moms introducerades i EU för mer än fyrtio år sedan, då marknaden såg väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. Trots att man under det senaste decenniet successivt moderniserat och förenklat momssystemet anser EU-kommissionen att man nu kommit till vägs ände. Det är därför, menar kommissionen, nu dags att kritiskt granska mervärdesskattesystemet i syfte att göra det mer förenligt med den inre marknaden, stärka dess ställning som en viktig inkomstskälla och minska kostnaderna för efterlevnad och skatteuppbörd. Ett framtida mervärdesskattesystem måste också kunna anpassa sig till ändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar samt vara tillräckligt stabilt för att motstå den typ av bedrägeriattacker som förekommit under de senaste åren.

Genom grönboken har EU-kommissionen inlett ett brett offentligt samråd om hur EU:s system för mervärdesskatt (moms) kan stärkas, förenklas och förbättras för att gynna medborgare, företag och medlemsländerna. Syftet är att ge alla intresserade parter tillfälle att lämna sina synpunkter på hur det nuvarande momssystemet fungerar och hur detta lämpligen bör utformas i framtiden. Med utgångspunkt från slutsatserna från samrådet avser kommissionen att före utgången av 2011 lägga fram ett meddelande, där prioritetsområden för vidare åtgärder kommer att anges.

I grönboken ställs först frågan om vilka principer som ska ligga till grund för beskattningen av EU-interna transaktioner i ett system som till fullo anpassats till den inre marknaden. Ska varor och tjänster beskattas i det medlemsland de härrör ifrån eller där de säljs? Därefter följer ett antal specifika frågor som kommissionen menar måste lösas för att skapa ett stabilare, enklare och mera effektivt momssystem (oavsett hur problemet med EU-interna transaktioner löses). Exempelvis om reducerade momsskattesatser fortfarande är relevanta i dag, om reglerna för avdrag är tillräckligt neutrala, om och på vilket sätt momssystemet kan göras mer säkert mot bedrägerier och hur den administrativa bördan för företagen kan minskas. Slutligen ställs frågan om och på vilken sätt uppbörden av moms kan förbättras för att tillsluta momsgapet inom EU på ca 100 miljarder euro.

Jag fick tillfälle att ventilera mina synpunkter på momsens onödiga komplexitet (moms mellan momsare), vilket jag gjort i fackpressen och även flera gånger denna blogg. Hela utfrågningen filmades och kan ses på Riksdagens hemsida. Mitt inlägg kan höras på filmsekvens 14 vid ca 9 minuter och i början av filmsekvens 15. (Klicka på "sök" under riksmöte 2010/11. Därefter: punkt 9, Offentlig utfrågning: Mervärdesskattens framtid. Därefter: Hela debatten. Därefter: nästa tal, så kommer bl.a. filmsekvenserna 14 och 15 fram.)
Utskrift av förhandlingarna finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar