tisdag 27 februari 2018

KONTAMINATION 17 RÅDA BUKT

Lastbilarna då – de är väl ett mycket större problem?

– Nej, den tunga dieseltrafiken skakades av en liknande dieselskandal i slutet av 90-talet och fick då stränga avgaskrav med SCR-rening och adblue. Det gjorde att man rådde bukt på problemen.
SvD 16 januari 2018

I kontamination 16 "ville man komma till bukt" med laglöshet.

Tycks vara ett uttryck som det är svårt att få bukt med.

Kontamination 16

måndag 19 februari 2018

O&B 12 MAGISKT

MAAAAAGISKT. Numera är allt som är utöver det vanliga - eller kanske rent av vad som är vanligt men bra - maaaagiskt.
O&B 11

BOLAGSSKATTEREFORMEN

Den bolagsskattereform som utreddes av Företagsskattekommitén (SOU 2014:40) och vars förslag omarbetades i en promemoria på Finansdepartementet (Fi 2017/02757/S1) har nyligen kommenterats av SvD och DI 19 februari sid 8.

Reformen av bolagsskatten kommer att leda till kraftigt höjda hyror för hundratusentals hushåll. Det menar Sabo, Allmännyttans bransch- och intresseorganisation. Bakgrunden till detta konstaterande är de föreslagna reglerna om begränsning av avdragsrätten för räntor. Med sin av sunda ekonomiska skäl höga skuldsättning kommer fastighetsbranschen att drabbas hårt, vilket oundvikligen leder till krav på hyreshöjningar. Fastighetsbolagen bedriver ju ingen välgörenhet utan måste på alla sätt söka vältra över sina kostnader på sina kunder, hyresgästerna.
SABO avstyrkte i sitt remissyttrande kommitténs förslag.

Artikeln i DI handlar om energisektorns farhågor. Sektorn är liksom bostadssektorn synnerligen kapitalintensiv och med mycket långa produktionscykler, vilket motiverar en hög skuldfinansieringsgrad.
Den 26 februari har DI en artikel där DLA Piper hävdar att Sverige kommer att bil ointressant för stora internationella företagsaffärer.

Varför måste detta ske?
Jo, lagstiftaren har upptäckt att det föreligger en obalans mellan finansiering med eget respektive lånat kapital. Eftersom ränta på lån, till skillnad från kostnaden för eget kapital, är avdragsgill anses lånefinansiering gynnat. För att likställa villkoren föreslås att avdragsrätten för räntan reduceras. Detta kommer att leda till en ytterligare komplicering av ett redan extremt komplicerat bolagsskattesystem, till glädje endast för skattekonsulter och akademiker. Den mest påtagliga konsekvensen blir höjning av bostadshyror. Viss kompensation kanske kan ges genom en viss nedsättning av bolagsskattesatsen, men detta gynnar inte exklusivt fastighetsbranschen.

Det finns ett mycket enklare sätt att åstadkomma likhet mellan finansieringsformerna: Avskaffa bolagsbeskattningen.

TELIA I NEPAL (FÖLJETONG)

SvD skriver den 9 januari om att Nepal ännu inte ha gett upp sitt krav på skatt från Telias (norska dotterbolags) försäljning av aktierna i det nepalesiska bolaget.
Se även.