tisdag 12 februari 2019

KONTROLLSAMHÄLLET TRÄNGER SIG PÅ. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET FÖR SKATTERÅDGIVARE

Till alla de skatterättsliga och företagsekonomiska - och kanske t.o.m. nationalekonomiska - komplikationer som bolagsbeskattningssystemen för med sig, har i de yttersta av dessa dagar fogats Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) https://www.regeringen.se/48e829/contentassets/1cfc6f46b4924f74879ea0319a6b90a9/rapporteringspliktiga-arrangemang---ett-nytt-regelverk-pa-skatteomradet-sou-201891.pdf, ett förslag som tvingar skatterådgivare att rapportera till Skatteverket om arrangemang som "uppvisar åtminstone ett av ett antal s.k. kännetecken, som indikerar att det kan finnas en risk för skatteundandragande".  En rapporteringsavgift ska tas ut om den som ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang inte har gjort det inom 30 dagar. Denna avgift uppgår till 15 000 kronor för rådgivare och 7 500 kronor för användare.  Ytterligare rapporteringsavgift ska tas ut om den som ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang inte har gjort det inom 60 dagar med  "50 000 kronor för rådgivare och 25 000 kronor för användare. Om överträdelsen begås i den uppgiftsskyldiges näringsverksamhet är den andra avgiften i stället: 1. 50 000 kronor för rådgivare och 25 000 kronor för användare, om omsättningen närmast föregående räkenskapsår understiger 15 miljoner kronor, 2. 100 000 kronor för rådgivare och 50 000 kronor för användare, om omsättningen närmast föregående räkenskapsår uppgår till minst 15 miljoner kronor men understiger 75 miljoner kronor, 3. 200 000 kronor för rådgivare och 100 000 kronor för användare, om omsättningen närmast föregående räkenskapsår uppgår till minst 75 miljoner kronor men understiger 500 miljoner kronor, eller 4. 500 000 kronor för rådgivare och 250 000 kronor för användare, om omsättningen närmast föregående räkenskapsår uppgår till minst 500 miljoner kronor."

Utredningen antar att det svenska bolagsskattebortfall som är följden av gränsöverskridande aggressiv skatteplanering kan uppskattas till 4 procent av bolagsskatteintäkterna, dvs. ca 5 mdr kr. Reservanterna i kommittén hävdar att skattefelet är väsentligt lägre. På grund av Sveriges relativt låga skattesats tror de att Sverige rent av  kan vara "mottagare av skatteintäkter som felaktigt redovisas här i stället för i korrekt land".

Bortsett från de rent förskräckande konsekvenserna ur rättssäkerhetssynpunkt antas att konsultvärden behöver en dramatisk utbyggnad av sin bransch för att kunna möta de nya kraven. Även Skatteverket, som befaras översköljas av mer eller mindre viktig information, och företagen behöver avsevärda förstärkningar. 5 mdr kr kan snart omvandlas till välfärdsförluster och improduktivt arbete.
Även detta anses krävas av ett bolagsskattesystem.  Och var förvissad om att det kommer mer.