söndag 10 oktober 2021

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN 136 STATER OM BOLAGSSKATT

 Den 9 juli kom 132 länder och jurisdiktioner överens om en plan för att reformera internationella skatteregler och säkerställa att multinationella företag betalar skatt oberoende av var de är verksamma. Överenskommelsen är ett resultat av det arbete som pågått sedan 2014 under rubriken BEPS (Base Erosion, Prifit Shifting). Planen består av två "pelare". Pelare 1 syftar till att åstadkomma en rättvisare fördelning av vinster och beskattningsrätter mellan länder av de största multinationella företagen, vilka är vinnare av globaliseringen. Pelare 2 försöker att sätta ett golv för konkurrensen om företagsbeskattningen genom att införa en global minimiskattesats på 15 procent.

Förslaget fullbordades den 8 oktober då ytterligare ett antal länder slöt sig till överenskommelsen.

Det avses införas 2023.

En grundläggande idé för Pelare 1 är att "marknadsstaternas" intressen ska tillgodoses på bekostnad av produktionsstaternas och hemstaternas. En andel av vinsten (Belopp A) ska fördelas till berörda stater. Flera steg ska tas för att fastställa och allokera, t.ex. Tillämpningsområde (scope), dvs koncernnivå, Tröskel 1: globala intäkter över viss nivå och Tröskel 2: miniminivå på utländska intäkter. Ankytning till viss stat (Nexus). Intäkternas källa (revenue sourcing). Skattebas samt allokering av beskattningsbar vinst.

De verksamheter som träffas gäller Automated digital services (ADS), bl.a. sökmotorer, nätplattformar, nätspel och Consumer facing business (CFB), dvs. varor och tjänster som vanligtvis säljs till slutkonsumenter, licenser, franchising av immateriella tillgångar som är kopplade till tillhandahållandet av sådana tjänster. Läkemedel omfattas, däremot inte banker, försäkring och kapitalförvaltning.

Det är lätt att ställa sig skeptisk till möjligheterna att genomföra detta. Redan att åstadkomma en modell för koncernredovisning är ett problem. Förhandlingen om fördelningsnycklar ett annat. 

Ceterum censeo tributum limitata turmae esse delendum