fredag 23 september 2016

ETT KOMPLICERAT SKATTESYSTEM

Riksrevisionen har granskat hur Skatteverket och regeringen arbetar för att hantera några delar av den komplexitet som finns i det svenska skattesystemet. Resultatet av granskningen redovisas I granskningsrapporten Att hantera ett komplicerat skattesystem – Arbetet med att förenkla för företagen.

Riksrevisionens slutsats
Riksrevisionens övergripande slutsats rörande regeringens regelförenklingsarbete är att det sker i låg takt och att de förändringar som föreslås ofta är av begränsad omfattning. För att det ska bli större märkbara förenklingar för företagen krävs att regeringen intensifierar sitt arbete med regelförenkling på skatteområdet, i syfte att skapa fler och mer långtgående förenklingar.

Suck.
Bolagsskatten är onödig, skadlig och med nödvändighet extremt komplicerad. Kameralt ger den - och kan endast ge - begränsade skatteinkomster; ca 5 procent av totala skatter och avgifter. Reellt ger den ingenting.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

måndag 19 september 2016

KAROLINSKAS SKATTESNURRA

Inte nog med att Nya Karolinska Sjukhuset blir dyrare och dyrare, nu tillstöter skatteproblem, enligt en artikel i SvD den 19 september. Skatteverket har underkänt ränteavdrag på drygt 25 milj. kr för det samägda bolaget Swedish Hospital Partners holding, SHP.  I tidens fullbordan - lånet löper med 9 procents ränta till 2043 - blir det mycket mer.

Bolaget ägs till lika delar av det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree och det svenska byggbolaget Skanska.

Sedan 2013 är det så att enligt 24 kap. 10 b § inkomstskattelagen (1999:1229) får
ett företag som ingår i en intressegemenskap [normalt] inte dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskap.
Härifrån finns det undantag i 10 d §.              
Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten.  
Eftersom Skanska är ett svenskt företag som beskattas med 22 procent, är räntebetalningar till Skanska avdragsgilla för SHP.

I 10 a § finns definitionen på intressegemenskap.
Företag ska vid tillämpning av 10 b - 10 f §§ anses vara i intressegemenskap med varandra om
  • 1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget, eller
  • 2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning.  

Ägandet via Innisfree tycks ske genom två fonder som administreras av Innisfree, dvs ägandet SHP är fördelat på ett stort antal investorer i respektive fond. Det tycks vara så att räntan inte beskattas hos Innisfrees fonder - i vart fall inte med mer än 10 procent.

Enligt tidningsartikeln äger den ena fonden 37,5 och den  andra 12,5 procent, dvs mindre än 40 procent, som i förarbetena till lagen anges som gräns för "väsentligt inflytande". Därför gäller inte begränsningsregeln enligt SHP. Fråga torde därför om tolkningen av innebörden av "på annat sätt" eller "står under huvudsak gemensam ledning".

En lång och dyrbar skatteprocess kan förutses. Till vilken nytta?

Avskaffa bolagsbeskattningen.

SvDGENERAL ELECTRIC INVESTERAR I IRLAND

SvD skriver den 19 september att General Electric avser att bygga fyra läkemedelsfabriker i Irland för 150 milj. euro. I Irland är bolagsskattesatsen 12,5 procent, vilket kan jämföras med drygt 35 procent i USA. Verksamheten väntas generera 500 arbetstillfällen.
Om man tänker sig att investeringen ger mediokra 15 procent avkastning på eget kapital, dvs drygt 20 milj. euro och lönesumman uppgår 50 milj. euro (500*100.000 euro) att beskattas med t.ex. 30 procent, avstår den irländska staten från bolagsskatteinkomster på 12,5 procent (om "normal bolagsskattesats antas vara 25 procent) av 20 milj. euro, dvs 2,5 milj. euro och drar in 15 milj. euro i löneskatter. Först om avkastningen på eget kapital vore 90 procent, skulle rabatten "kosta" mer än tillskottet av löneskatter (dvs 135 milj. *skatterabatten 12,5 % = 17).

I USA skulle bolagsskatten varit motsvarande ca 7 milj. euro vid en avkastning på 15 procent. USA förlorar både arbetstillfällen och bolagsskatteinkomster.

Undra på att företagen investerar i Irland.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

fredag 9 september 2016

VAD INNEBÄR BEPS OCH VAD INNEBÄR DET FÖR SVERIGE

Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige, har skrivit en synnerligen läsvärd artikel under ovanstående rubrik i tidskriften Skattenytt nr 9 2016 sid. 639.
Anbefalles till läsning.
Det enda som saknas är den självklara slutsatsen: avskaffa bolagsbeskattningen.

SKATTEDUMPNING - PROBLEM ELLER LÖSNING

Jörgen Hellman (S) och Rasmus Ling (MP), båda ledamöter av skatteutskottet, skriver i SvD den 9 september under rubriken Skattedumping, ett reellt problem. De påstår att "det är så illa (sic!) att multinationella företag i genomsnitt betalar 30 procent lägre skatt än bolag verksamma i bara ett land".
Det är säkerligen så att internationellt verksamma företag har möjlighet att reducera sin skattebelastning genom att utnyttja olika länders skilda skatteregler, t.ex. genom att förlägga verksamhetsgrenar och aktiviteter i länder med lindrigare beskattning. Men hur skattereduktionen kan mätas till just 30 procent kan ifrågasättas, och än mer att detta skulle vara "illa". Illa är det om ett land ger förmåner i form av subventioner och skattelindringar åt vissa företag i landet. Så tycks det ha varit i Irland i den aktuella Apple-affären. Däremot måste det stå varje land fritt att locka till sig investerare eller avstå från att i onödan störa sitt näringsliv genom att avskaffa en skadlig skatt som bolagsskatten eller att åtminstone ha en låg beskattning, t.ex. 12,5 procent som Irland har.

Bolagsskatten gläder och göder bara skattekonsulter och skatteakademiker.

Antydandet att staten gått miste om 16 miljarder kronor i bolagsskatteinkomster genom den borgerliga regeringens nedsättningen av bolagsskattesatsen 2013 stöds knappast av verkligheten: skatten på företagsvinster beräknas i budgetpropositionen för 2016 (tabell 7.3 sid 361) under åren 2012 - 2019 till  89,5,  89,0,  91,5,   97,1,  101,3,  105,1, 110,3 och 114,8 mdr kr.


Avskaffa bolagsbeskattningen.