lördag 3 oktober 2009

LAGRÅDSREMISS OM UNDERSKOTTSAVDRAG

Förslaget om skärpning av reglerna om underskottsavdrag har nu resulterat i en lagrådsremiss. Jag har tidigare i olika sammanhang kritiserat förslaget. Hela lagstiftningen om underskottsavdrag borde reformeras. Det finns ingen rimlig anledning att inskränka rätten till underskottsavdrag på grund av att aktierna i förlustbolaget bytt ägare.

Ett flertal av de remissinstanser som yttrat sig är kritiska till förslaget och avstyrker att det läggs till grund för lagstiftning. Flera remissinstanser, bl.a. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Näringslivets Skattedelegation och FAR SRS, anser att lagstiftningen bör ses över i sin helhet eller avskaffas. Mitt eget remissyttrande är inte omnämnt; det omnämns inte ens i listan över inkomna synpunkter.

Vad är det för näringspolitik som alliansregeringen bedriver? Den påstår (sid.13) rent av att den sammantagna effekten av undantagsbestämmelsen bedöms vara till fördel för företagen. Som kommentar till Näringslivets Skattedelegation förslag att slopa underskottsreglerna i sin helhet säger regeringens att detta inte är ett lämpligt alternativ eftersom det skulle öppna upp för handel med underskottsföretag (min kurs.). Än sen! Det är ju bara bra! Det minskar risktagande. Stimulerar näringslivet. Vad har det för betydelse att aktierna i ett företag byter ägare? De nya ägarna kan kanske ta bättre vara på företagets resurser än de gamla. Beskattningen på bolagssektorn blir inte högre än 26,3 procent som är avsett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar