onsdag 7 oktober 2009

SKATTEFRIA GÅVOR FRÅN FÅMANSBOLAG

Regeringsrätten har i en dom i ett förhandsbeskedsärende nyligen har överprövat att Skatterättsnämnden ansett att en aktieägare skulle kunna skänka bort en kommande aktieutdelning från ett fåmansbolag utan att beskattas för den. Gåvan ska ges innan utdelningen lämnas. Skatteflyktslagen ansågs inte tilllämplig. Redan för några år sen konstaterade Regeringsrätten i en dom (RÅ 2006 ref. 45) att detta gick för sig såvitt avsåg utdelning från börsnoterade bolag. Att det var oklart om det rättsfallet var tillämpligt på fåmansbolag hänger samman med inkomstskattelagens regler om "utdelningsutrymme" och sparat sådan utrymme. En minoritet i Skatterättsnämnden ansåg att dessa regler ledde till att beskattning borde ske. En ledamot av Regeringsrätten tyckte nog det också och framhöll att domen var inkonsekvent med hänsyn till de reglerna. Dessutom skulle aktieägen ha utdelningsbeskattats (RÅ 2007 not. 161) om gåvan hade lämnats direkt från bolaget till mottagaren. Med hänsyn till 2006 års rättsfall instämde hon dock i majoritetens mening och godtog att aktieägaren inte skulle utdelningsbeskattas.

Skattefriheten blir därmed en sak för lagstiftaren att ta ställning till. Det kommer säkerligen att ske - om inte förr - i samband med att Regeringen tar ställning till de i somras avlämnade betänkandena om Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet, SOU 2009:59, och Moderniserade skatteregler för ideell sektor, SOU 2009:65.

Så sista ordet om skattefrihet för gåvor med aktieutdelningar är nog inte sagt. Men lagstiftningsprocessen tar tid. Och trycket på Regeringen att öppna för skattefrihet för gåvor är högt. Så det lär nog bli svårt att täppa till de öppningar som nu har godtagits.

Dagens Industri som rapporterar om rättsfallet den 7 oktober sätter rubriken Mer välgörenhet befrias från skatt. Det kan man nog se som ett led i kampanjen. Givarens skattefrihet (det är den målet gäller) är nämligen inte beroende av att gåvan skänks till välgörenhet. Gåvoskatten för mottagare (välgörenhet eller ej) är borttagen sen flera år. Däremot blir mottagaren inkomstbeskattad om han inte (som vissa välgörenhetsorganisationer) är skattebefriad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar