lördag 24 september 2011

ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT?

Dagens Industri tror på ledarsidan den 24 september att företagsbeskattningen kommer att bli mer tillväxtinriktad när Företagsskatteutredningen gjort sitt.

Företagsskatteutredningen ska framför att dels bredda skattebasen, dels eliminera skillnaderna i skatteeffekter mellan eget och lånat kapital.

Breddning av skattebasen kan knappast innebära annat än att periodiseringfonderna tas bort. Det betyder kanske inte så mycket eftersom juridiska personer numera räntebeskattas för fonderna. Men för egenföretagarna innebär ett avskaffande en skatteskärpning och - liksom för de juridiska personerna - att en villkorslös mekanism för förlustutjämning tas bort.

Elimineringen av skillnaderna mellan eget och lånat kapital ska ske genom visst avdrag för utdelning. Å andra sidan ska kommittén också förhindra överdrivna ränteavdrag, t.ex. genom att införa regler om thin capitalisation. Koncernbidragsreglerna och reglerna om underprisöverlåtelser fungerar dåligt i en internationell miljö, framför allt inom EU, eftersom reglerna inte får förbehållas svenska företag. Det lär finnas krafter i kommittén som helst ser att de reglerna avskaffas.

Hur kan en beskattning som riktar sig direkt och avsiktligt mot företagens tillväxt anses tillväxtinriktad?

En beskattning som täffar vinsten och som redan är ohyggligt komplicerad och rättsosäker ska kompliceras ytterligare, dels med en regel som skärper beskattningen ytterligare (basbreddningen), dels - till priset av ytterligare komplicering - lindrar beskattningen (avdrag för eget kapital), dels skärper beskattningen genom begränsning av rätt till vissa ränteavdrag samt komplicerar tillvaron för koncerner genom begränsningar i rätten till koncernbidrag och underprisöverlåtelser.

Hur kan sådana direktiv leda till ett företagsskattesystem som är "mer tillväxtinriktat"?

Kommittén bör i stället få tilläggsdirektiv att utreda varför vi alls ska ha en så komplicerad och rättsosäker skatt som bolagsskatten, och som ger helt obetydliga skatteinkomster - i det långa loppet inga skatter alls. Utred och precisera vad är det för omständigheter som gör att den är nödvändig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar