måndag 31 maj 2010

SWEDISH TAX POLICY: RECENT TRENDS AND FUTURE CHALLENGES

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har låtit den danske ekonomen Peter Birch Sörensen studera effekterna av vårt skattesystem på samhällsekonomin. Resultatet presenterades i dag den 31 maj i en rapport med rubricerade titel och diskuterades på ett seminarium på Rosenbad i Stockholm. Rapporten prisades av samtliga deltagande, vilket kan ses och höras här. Här är därför inte platsen för ytterligare kommentarer utom i ett avseende.

I fråga om företagsbeskattningen konstaterar PBS att bolagsskatten är en av de mest skadliga skatterna och att den föranleder snedvridningar (dead weight losses) a) på grund av val av företagsform, b) på grund av finansieringsform (lån/eget kapital) och c) i fråga om tillgångsslag beroende på avskrivnings- och avdragsregler för olika slags anskaffningar. Vidare fungerar en bolagsskatt på normalavkastning som en kombinerad löneinkomstskatt och skatt på kapitalinsatser. På grund härav är en skatt på normalavkastning mer snedvridande än en skatt på arbetsinkomster.

PBS beräknar att den kombinerade dödviktsförlusten på grund av bolagsskattens snedvridande effekter på valet av företagsform och finansieringsform kan uppgå till 32 miljarder kr. i 2008 års priser - en, som han säger, enorm snedvridning i förhållande till bolagsskatteintäkterna som för det året var 83 miljarder kr.

PBS beräknar att självfinansieringsgraden av en skattesänkning är 16 procent i fråga om konsumtionsskatter, 24 procent för skatter på arbetsinkomster, 30 procent på företagsvinster och 36 procent på kapitalinkomster.

PBS förslag att komma till rätta med problemen för företagsbeskattningen är att medge avdrag för normalavkastning på eget kapital. Han föreslår därtill att skattesatsen sänks till 25 procent, bl.a. därför att han föreslår den skattesatsen generellt på kapitalinkomster. Slutligen rekommenderar han förbättrade förlustutjämningsregler så att underskott kan utnyttjas mot betalningar av sociala avgifter, källskatter och moms.

Den s.k. statiska inkomsteffekten av detta, dvs. förändring (i det här fallet minskning) av skatteintäkterna under förutsättning att företagen inte ändrar sitt beteende på grund av regeländringarna, uppskattas till 13 miljarder kr. De långsiktiga konsekvenserna, som beror på effektivitetseffekter (dvs beräknad produktivitetsökning multiplicerat med skattesatsen 25 procent), innebär en total minskning av intäkter från bolagsbeskattningen på endast 2 - 3 miljarder kr.

Sixten Korkman informerade om pågående skattereformplaner i Finland och framhöll att de (liksom OECD) anser att bolagsskatten är den skatt som ställer till mest problem. Den drabbar investeringar, den kan leda till att huvudkontor flyttar ur landet osv. Funderingar finns att sänka skattesatsen från dagens 26 procent till 22 procent.

Om dagens bolagsskattesystem, som ger en bolagskatteinkomst på ca 80 miljarder kr, leder till effektivitetsförluster på på 30 miljarder kr, och om en sänkning av skattesatsen från dagens 26,3 procent till 25 procent kombinerat med avdrag för normalavkastning på eget kapital knappast leder till märkbar reduktion av bolagsskatteinkomstern, kan man fråga sig varför vi alls ska ha en bolagsskatt.

Jag ställde den frågan till PBS vid seminariet (se 2.39.00 på tidsaxeln). PBS anförde två skäl (2.51.20 på tidsaxeln). För det första var snedvridningseffekten inte lika svår för vinster över normal vinstnivå; för det andra kunde han se bolagsskatten som ett skydd mot att beskattningen av arbetsinkomster skjuts på framtiden.

Härom är att säga att det inte kan vara något bra skäl att beskatta övernormala vinster bara för att en sådan skatt inte är lika snedvridande som en bolagsskatt på normala inkomster. Det är illa nog att den är skadlig och snedvridande. Att skatten är ett skydd mot uppskov av beskattning individbeskattning är också ett dåligt skäl. Så länge vinsterna är inlåsta i bolaget och oåtkomliga för privat konsumtion, gör de nytta för företaget och ökar företagets möjligheter att generera vinster och välfärd. Bolagsskatten är inte en definitiv skatt utan bara en förtida skatt som om det inte tas ut resulterar i en framtida bas för beskattning av ökade lönebetalningar och/eller utdelningar.

Per Gudmundson (SVD), bolagsskatten är faktiskt värre än värnskatten.

PBS analys avser skatternas samhällsekonomiska effekter. Han har inte beaktat juridiska och praktiska problem. De är extremt omfattande och utgör t.o.m. en rättssäkerhetsrisk.

PBSs rapport kommenteras den 13 juni i SvD. Typiskt nog kommenteras inte PBSs förslag -tillika det mest radikala - att ge företagen avdrag för normalavkastningen på eget kapital. Typiskt - därför att inga kommentatorer begriper innebörden. Bolagsbeskattningen är ett intresseområde endast för specialister inom redovisning, bolagsrätt, företagsekonomi, skattejuridik och - inte minst - den specialitet inom nationalekonomin som tror sig kunna förklara bolagsbeskattningens betydelse för investeringar, finansieringsstrategier mm. Var och en är besatt av betydelsen av den specialitet han representerar. Ingen vill eller kan ifrågasätta bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar