onsdag 17 april 2013

KAMPEN OM DEN BETYDELSELÖSA SKATTEN

OECD har för en tid sedan publicerat en rapport med en studie om hur internationella företag undgår bolagsskatt genom vinstöverföringar till lågskatteländer eller andra tekniker. Problemet har begåvats med förkortningen BEPS, vilket uttyds Base Erosion and Profit Shifting. Rapporten har begärts av G20 till dess möte i februari 2013.

Då och då uppdagas att stora företag undgår skatt, vilket upprör allmänhet och politiker. Nu måste något göras. I tämligen pompösa ordalag påtalar rapporten behovet av ökad transparens av effektiva skattesatser. Vidare behövs åtgärder på nyckelområden som
-Internationell enhetlighet ifråga om hur företagsenheter och finansiella instrument ska karakteriseras
-En begreppsapparat rörande vinster från överföringar av digitala produkter
-Hur närståendes skuldfinansiering, captive-försäkring och andra grupp-interna finansiella transaktioner ska hanteras skattemässigt
-Transfer picing - i synnerhet i samband med överföring av risker och rättigheter -, den konstlade uppdelningen av ägande av tillgångar mellan juridiska personer inom en grupp och sådana transaktioner mellan närstående som sällan äger rum mellan oberoende parter
-Effektiva metoder för att motverka skatteflykt, i synnerhet GAARs  (allmänna skatteflyktsregler), tunn-kapitalisering och regler mot missbruk av skatteavtal
-Tillgång till skadliga regler för skattestimulans

Hur många gånger har man inte hört dessa tongångar. Orden kunde lika gärna vara hämtade ur en skrift för 40 år sedan. Problemen är desamma som då, men är kanske mer frekventa idag än på 1970-talet. Problemen går inte att lösa, bl.a. för att bolagsbeskattning i grunden är en omöjlig konstruktion. Omöjlig, onödig och skadlig.

Men den har hållit OECDs skatteavdelning sysselsatt i decennier. Förmodligen ser OECD gärna att det kan fortsätta så i ytterligare decennier.

Rapporten innehåller en intressant sak: En sammanställning (s. 58-59), av bolagsskatteinkomsternas storlek i förhållande till BNP mellan 1990 och 2011 i alla OECD-länderna. Bortsett från i Norge har bolagsskatteinkomsterna aldrig under dessa år överstigit 5 procent i något av länderna (i något enstaka fall 6,1 eller 5,9). I de allra flesta fall har skatteinkomsterna legat på 1,5 - 3 procent av BNP. Genomsnittligt för hela OECD har skattens andel av BNP gått från 2,2 procent 1965 via 3,7 procent år 2007 till 3 procent 2011. SÅ OBETYDLIG ÄR BOLAGSSKATTEN rent kameralt för staternas skatteinkomster. Realt ger bolagsskatten ingenting. Den konsumerar bara andra beskattningsunderlag. Och genererar enorma problem. Och föranleder konkurrenssnedvridningar genom att vissa företag kan undgå avsevärda skattebelopp, vilket - med all rätt - upprör allmänheten.

Tänk om världen kunde befrias från vinstbeskattning av företag. Bara skattekonsulter och akademiker skulle drabbas negativt.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar