måndag 15 april 2013

NE BIS IN IDEM I HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE

En man dömdes för grovt skattebrott till villkorlig dom med 120 timmars samhällstjänst. Han hade lämnat en oriktig uppgift i sin självdeklaration, genom att ta upp den utgående momsen med ett för lågt belopp.

Domen överklagades. I målet i hovrätten har framkommit att mannen påförts skattetillägg grundat på samma oriktiga uppgift i deklarationen. Skatteverkets beslut överklagades och har slutligen fastställts i en dom i Kammarrätten.

Enligt hovrätten har det skattetillägg mannen påförts en straffrättslig karaktär, vilket utgör hinder för åtal för skattebrott. Ne bis in idem. Därmed ska åtalet avseende grovt skattebrott avisas och tingsrättens fällande dom undanröjas.

Hovrätten, som hänvisar till EU-domstolens dom från den 26 februari 2013, kommer vid tillämpningen av artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen fram att det skattetillägg som mannen påförts har en straffrättslig karaktär. Det förhållande att han påförts skattetillägg och att detta beslut har vunnit laga kraft utgör alltså hinder för ett åtal för skattebrott eftersom det är samma oriktiga uppgift i både processen om skattetillägg och i brottmålet. Åtalet avvisas därför och tingsrättens dom undanröjs.

Haparanda tingsrätt får väl antas ha observerat hovrättsdomen även om det är långt till Malmö.

Dom den 11 april,  mål nr  B 985-12

SvD 12 maj 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar