fredag 9 mars 2012

SEMINARIUM OM TRANSFER PRICING

Skatterättsligt Forum hade igår ett mycket väl genomfört seminarium om skatteproblemen kring företagens Internprissättning, Transfer Pricing, med ett 15-tal kvalificerade föredragshållare inför mer än 150 åhörare. Allt under säker ledning av Bertil Wiman, professor i Uppsala och Centrum för Skatterätt. Säkert mycket givande för dem som måste orientera sig i denna djungel, där stora skattebelopp står på spel. För den som varit med länge var det väl mest en déjà vu-upplevelse - ett marknadspris ska fastställas så att det inte avviker från vad som skulle avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare. Det har bara blivit så oändligt mycket mer komplicerat med detaljerade regleringar och krav, med OECD som påhejare. På senare år har tillkommit tvistlösningsmekanismer som Prissättningsbesked (APA), Mutual Agreement Procedure, EU Arbitration Convention och krav på dokumentation.

Problemet blir också bara större och större eftersom skattemyndigheterna koncentrerar sitt intresse till frågan och internationaliseringen av näringslivet ökar, med åtföljande behov av omstruktureringar av verksamhet över nationsgränser inte minst av immateriella tillgångar, där prissättningsproblemet är nära nog oöverstigligt. Hur ska ett marknadspris kunna fastställas för transaktioner som inte företas mellan andra än samverkande företag?

Krister Andersson från Svenskt Näringsliv gjorde väl den mest välformulerade iakttagelsen. I en rekommendation till Skatteverket föreslog han att, eftersom transfer pricing-frågan mest är en kamp mellan skattmyndigheterna i olika länder om företagens skattebas, bör verket avstå från att driva mål mot företag som allokerat vinster till länder med högre skattesats än Sverige. I de fallen kan knappast företagen antas har skevfördelat sina vinster till Sveriges nackdel.

Den omedelbara reflexionen och rekommendationen till den svenska lagstiftaren blir förstås: Se till att den svenska skattesatsen är lägre än alla utländska skattesatser. Då upphör problemet för svensk del.

Min rekommendation till Skatteverket är att först fråga det andra landets skattemyndighet, om den också tycker att det landet fått för stor del av kakan.

Helst bör bolagsskatten avskaffas. Då försvinner inte bara problemen med transfer pricing, utan även mycket annat som, utan att gynna landet, skadar svenskt näringsliv och välstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar