fredag 30 mars 2012

PERUMÅL AVGJORDA AV HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

Under 2011 uppmärksammades i pressen att Skatteverket, SkV, hade motsatt sig att bl.a. en del advokater hade reducerat sina skattepliktiga inkomster genom uttnyttjande av det dåvarande dubbelbeskattningsavtalet med Peru. Ett stort antal mål ligger för prövning i domstolarna. I två domar (1335-1336-11) har nu Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, underkänt yrkandet. I Förvaltningsrätten hade de skattskyldiga beskattats med stöd av lagen (1995:575) mot skatteflykt (SfL), men Kammarätten i Stockholm undanröjde domarna.

SkV hade yrkat att SfL skulle tillämpas. HFD erinrade om att domstolen inte är bunden av en parts uppfattning om tillämpliga lagrum vid bedömningen av hur ett förfarande ska beskattas. Därefter konstaterade HFD att det av den svenska inkomstskattelagen följer att A ska kapitalvinstbeskattas för en utskiftning från ett aktiebolag.

Nästa fråga var om den svenska beskattningsrätten begränsas av skatteavtalet med Peru. Enligt HFDs mening var det inte möjligt att med tolkningsregeln i avtalets artikel II § 2 bestämma under vilken avtalsartikel en utskiftning från ett peruanskt bolag skulle hänföras.

HFD fann att det peruanska bolaget inte hade bedrivit någon verksamhet i Peru. Bolagets enda tillgång bestod av en fordran på ett svenskt koncernbolag avseende köpeskillingen från försäljningen av aktierna i ett annat koncernbolag. Värdestegringen på andelarna i i det peruanska bolaget var i sin helhet hänförlig till den fastighetsförvaltning som bedrivits i ett annat svenskt koncernbolag. Annat hade inte framkommit än att denna fastighetsförvaltning har bedrivits i Sverige. Förutom platsen för bolagets registrering pekade således samtliga anknytningsmoment mot Sverige.

Mot den bakgrunden fann HFD att andelarna i i det peruanska bolaget vid tidpunkten för beslutet om likvidation skulle anses ha varit belägna i Sverige. Skatteavtalet begränsade därmed inte Sveriges möjligheter att beskatta de svenska delägarna för den vinst de gjort med anledning av utskiftningen.

Upplägget som refereras i domarna framstår onekligen som utmanande. Om det hundratal mål som lär ligga i domstolarna har liknande omständigheter lär möjligheterna till framgång för ägarna vara obefintliga. Dessutom gjorde HFD ett uttalande som inte hade betydelse för utgången i de aktuella målen (obiter dictum) och förklarade att SfL är möjlig att tillämpa även på skatteavtal, något som bestridits av både de skattskyldiga och av Kammarrätten i Stockholm.
SvD
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar