fredag 21 januari 2011

TELE2 VANN I KAMMARRÄTTEN

Kammarrätten i Stockholm har medgett Tele2 avdrag med 13 miljarder kronor för förlust på aktier vid likvidationen av dotterbolaget SEC i Luxemburg. Kammarrätten ändrar därmed underinstansernas avgöranden. Skatteverket och länsrätten vägrade Tele2 avdrag för förlust vid likvidationen av dotterbolaget SEC i Luxemburg, eftersom de inte ansåg att bolaget visat att förlusten var "verklig".

Kammarrätten har nu funnit att Tele2 vid en samlad bedömning med erfoderlig styrka har visat att överlåtelsen av SEC:s verksamhet i november 2001 skett till marknadsvärdet, även om Tele2 vid överlåtelsen och följande åren inte skrivit ned värdet av goodwill i koncernbalansräkningen.

Tele2 har visat att förlusten genom likvidationen av SEC inte berott på överföring av tillgångar från SEC till övriga Tele2-koncernen. Bolaget har i stället visat att förlusten vid likvidationen av SEC hade sin grund i andra omständigheter än en sådan värdeöverföring. Förlusten på aktier vid likvidationen av SEC är därmed en "verklig" förlust.

Jag undrar hur mycket Kammarrätten verkligen kan veta om detta. Ingen kan veta det. Aktiemajoriteten förvärvades år 2000 och likvideringen skedde året därpå. Det måste ha varit en enastående dålig affär. Det är så länge sen som det hände, men jag minns inte om företagsledningen någonsin ställdes till ansvar.

Skatteverket är besviket över Kammarrättens dom skriver Dagens Industri. Tror jag det. Å andra sidan hör den här typen av frågor till det mest intressanta som skattemydigheten kan driva process om. Och i nästan tio år har marknaden fått sväva i okunnighet om en eventuell skattebörda på bortemot 4 miljarder kronor. Bolaget har inte vetat om det har 4 miljarder kronor att plöja ner i verksamheten. Vilka investeringar har inte kommit till stånd på grund härav? Varför?
Nåväl, numera är de tillämpade reglerna ändrade och avdragsrätten i ett motsvarande fall avskaffad. Målet avser inte heller en principfråga, varför det synes uteslutet att ärendet prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen (nytt namn på Regeringsrätten).

Tele2 och bolagets skattekonsulter är att gratulera. Liksom aktieägarna: kursen steg med 4,29 % (A-aktien) resp. 6,92 % (B-aktien). Även marknaden överraskades tydligen av domen.

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar