fredag 27 augusti 2010

SPYKER-SAABs AKTIEKAPITAL ÄR SKULD

Tidningarna rapporterar mer eller mindre insiktsfullt om redovisningsproblem för Spyker/Saab Automobile. Enligt notis i Dagens Industri den 27 augusti förhåller det sig så här med SAABs aktiekapital som plötsligt blivit skuld.

GM sköt till 2,4 miljarder kronor till SAAB som preferensaktiekapital. Aktierna ger GM utdelning fr.o.m. 2012 och ska vara återlösta senast den 31 januari 2016. Enligt svensk lag är preferensaktiekapital att jämställa med stamaktiekapital. Att aktierna är preferensaktier innebär bara att ägarna har vissa företräden framför stamaktieägarna. Det kan vara rätt till viss minimiutdelning, företrädesrätt till utdelning eller nyteckning mm. Det kan också som i SAAB-fallet vara att aktiekapitalet ska återbetalas inom viss tid.

Detta innebär att GM står risk som aktieägare att SAAB överlever till 2016. Går SAAB i konkurs dessförinnan finns det ingen att rikta kravet på återbetalning mot. Men överlever SAAB till dess ska SAAB betala tillbaka 2,4 miljarder kr till GM. SAABs ägare verkar inte så stabil. Första halvåret 2010 redovisas en förlust på 1,3 miljarder kr.

Dessa omständigheter gör inte preferensaktiekapitalet till skuld enligt svensk rätt. Men eftersom SAAB är ett dotterbolag till ett börsnoterat moderbolag i ett annat EU-land, och moderbolaget ska upprätta koncernredovisning gäller EU-regler. Dessa tillåter inte att preferensaktiekapitalet, med den utformning det har i SAAB-fallet, redovisas som aktiekapital. Reglerna kräver att de ska redovisas som skuld.

Det förefaller vara en välmotiverad regel. Stamaktieägarna måste ju vara beredda på en vedederlagsfri utbetalning inom 6 år. Om beloppet är så stort att koncernkapitalet blir negativt om åtagandet bokförs som skuld, är kravet på skuldredovisning ännu mer berättigat. Återbetalningen måste alltså ske med framtida vinster. Inte nog med att Spykers stamaktieägare riskerat sina pengar på Spykers affärer. Det blir ingen vinst för dem förrän Spyker/SAAB tjänat in utdelningarna till GM under 5 år + återbetalningsbeloppet 2,4 miljarder kr.

Det ska bli spännande att se om Spyker och SAAB kan tjäna ihop de pengarna på 5 år.

Dessutom har SAAB genom en fullständigt obegriplig, kontraproduktiv och destruktiv skatteregel (40 kap. 16 § Inkomstskattelagen) förlorat rätt till sina avdrag för gamla förluster som beräknats till 26 miljarder kronor på grund av att aktierna i bolaget bytt ägare. De pengar som ska betalas tillbaka till GM ska därför först ha beskattats, vilket innebär att vinsterna måste blir 3,3 mdr kr bara för att betala tillbaka preferensaktiekapitalet.

Till yttermera visso förstärkte Anders Borg regeln genom lagstiftning under 2009. Huruvida den förstärkningen slår mot SAAB är oklart, men förstärkningen ska inte tillämpas om ägarförändringen helt eller delvis har skett genom ett kapitaltillskott och det är uppenbart att förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde som motsvarar kapitaltillskottet.

Om inte bolagsbeskattningen omedelbar avskaffas borde så ske med reglerna som begränsar rätten till underskottsavdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar