måndag 18 januari 2010

SKATTESUBVENTIONERAD VINDKRAFT

Jörgen Johansson (C) har lagt fram ett förslag till subventionering av andelsägd vindkraft. Det är inte tillåtet enligt EUs regler om förbud för statsstöd, men JJ har hittat en modell som ger en effekt som blir "i stort sett densamma --- som om man tagit bort skatten", säger han i Dagens Industri den 18 januari.

Det är fantastiskt att se framskjutna politiker agera skatteplanerare på statlig nivå lika fördomsfritt som vanliga skattskyldiga gör på privatnivå. När får vi en generalklausul mot skatteflykt på EU-nivå, som ogiltigförklarar och bötfäller nationell skattelagstiftning som syftar till kringgående av EUs regelsystem?

OM, jag säger OM, andra energikällor än vindkraft på lång sikt är skadliga och att avgifterna för skadekostnaderna ännu inte belastar deras verksamhet fullt ut, så bör kostnaden för sådan verksamhet höjas - kanske med hjälp av det gällande systemet med el-certifikat, dvs. så att andra än vindkraftsproducenter i relation till sin produktion måste köpa certifikat till ett fastställt pris som vindkraftsproducenter i relation till sin produktion tilldelas gratis av staten. Det är ett sätt att korrigera för effekten av den bristande kunskap om skadekostnaden som marknaden har. Sätt pris på miljön, som Erik Dahmén predikade för 40 år sedan. Framför allt sätt rätt pris.

Men inför inte särskilda skatteregler för vissa branscher. Då har vi snart nya krav. Borde t.ex. inte SAAB betala lite mindre skatt, eftersom det är en så bra bil? I varje fall speciell på ett charmfullt sätt. Av någon outgrundlig anledning har så få köpare upptäckt det. (Javisst ja, SAAB Automobile betalar ju inte någon skatt alls. Företaget gör ju förlust år efter år, dvs. fördärvar befintliga resurser. Varför ingriper ingen mot sådan misshushållning?)

Och framför allt. Luckra inte upp moralen genom att på fiffiga sätt kringgå olika regelsystem.

Vindkraftkooperativ är inte missgynnade av skattereglerna. Några nya skatteregler har inte införts som försvårar vindkraftskooperativens verksamhet. Skatteverket har inte hittat på något nytt djävulskap, utan tillämpar en sedan lång tid gällande lagstiftning. Det är den lagstiftningen som Skatterättsnämnden nyligen tillämpat i ett förhandsbesked.

Alla företag beskattas för sina vinster. Beräkningen av den skattepliktiga vinsten baseras för alla företag på förutsättningen om marknadsmässig prissättning. Tillgodogör sig en företagare sin produktion för egen del utan att betala marknadsmässig ersättning till sitt företag uttagsbeskattas han.

Man kan tycka att detta är en idiotisk ordning. Jag tycker det. Destruktivt, kontraproduktivt, onödigt, rättssäkerhetsriskabelt. Ta bort vinstbeskattningen så försvinner problemen.

Men gör det för alla företag. Inte bara för vindkraftskooperativ.

PS. Att döma av en artikel i Dagens Industri den 19 januari är den nuvarande subventionen av vindkraftsel via el-certifikat otillräcklig.
Vattenfalls projekt Kriegers Flak i Östersjön och Stora Middelgrund utanför Hallandskusten har lagt på is på grund av bristande lönsamhet. Alla erforderliga tillstånd finns med det är inte ekonomiskt försvarbart att sätta igång bygget, säger de som driver projekten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar