lördag 9 juli 2011

SUBSIDIARITETSPRÖVNING AV DIREKTIVFÖRSLAG OM EN GEMENSAM KONSOLIDERAD BOLAGSSKATTEBAS (CCCTB).

Skatteutskottet prövade i sitt utlåtande den 5 maj 2011 (2010/11:SkU37) EU-kommissionens förslag om direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), KOM(2011) 121.

Även om invändningar kunde riktas mot delar av förslaget i subsidiaritetshänseende, ansåg regeringen sammantaget att det inte fanns skäl att ifrågasätta kommissionens bedömning att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen, dvs. att beslut skall fattas på lägsta möjliga beslutsnivå.

Utskottet gick emellertid emot Regeringens förslag till yttrande och ansåg att förslaget inte i sitt nuvarande skick till alla delar är utformat så att det är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Alliansens ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Man får vara tacksam.

Parlamenten i åtta andra länder gör enligt europaportalen.se gemensam sak med den svenska riksdagen och anser inte att EU bör besluta om en gemensam bolagsskatt. Om ytterligare parlament ansluter sig kan förslaget hotas. Vet någon hur det har gått?

Det är bara att hoppas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar