onsdag 13 april 2011

VÅRPROPOSITIONEN

Våpen innehåller inga överraskningar. På skatteområdet aviseras fyra sänkningar:

•en utökning av jobbskatteavdraget i ett femte steg
•höjd gräns för statlig skatt
•sänkt krogmoms
•ytterligare sänkt skatt för pensionärer

Ingen sänkning av bolagsskatten. Bra för sysselsättningen i konsultbranschen.

I våpen (sid. 42) sägs:
Sverige ska bli ett av världens bästa länder att
starta, driva och utveckla företag i. Fler och
växande företag skapar nya jobb.


Tag då bort bolagsskatten.


För att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2012 presenteras en särskild departementspromemoria där huvuddelen av dessa förslag behandlas.

Om de skatteåtgärder som remitteras på detta sätt kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2012, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering så kommer att ske, blir beroende av de bedömningar av det ekonomiska läget, av reformutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen kommer att göra i det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren 2011.

Förslagen i den särskilda promemorian är:
- reformambitionen om förstärkt jobbskatteavdrag,
- höjning av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt,
- sänkt skatt för pensionärer och sänkt inkomstskatt för utomlands bosatta,
- reformambitionen om nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar,
- reformambitionen om höjd punktskatt på alkohol och tobak,
- förenkling av expertskatten,
- utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling, samt
- förändringar av de s.k. 3:12-reglerna, av reglerna för enskilda näringsidkare och för oäkta bostadsrättsföreningar.

Reglerna om expertskatt föreslås ändras genom att det införs en schablonregel om att personer med en lön över 2 prisbasbelopp per månad (85 600 kronor 2011) alltid ska anses utgöra en nyckelperson. Detta skulle öka förutsebarheten.

Utöver förslagen i den särskilda promemorian kommer regeringen att fortsätta arbetet med övriga reformambitioner. Det handlar om
- sänkt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster där ett utredningsförslag nyligen remitterats,
- skattereduktion för privatpersoners gåvor till bedrivande av hjälpverksamhet bland behövande, och
- förslag om investeringssparkonto och investeringsfonder som fortsätter att beredas efter avslutade remissomgångar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar