tisdag 15 februari 2011

S KRISRUPP OCH NY SKATT PÅ KAPITAL

”Det gäller att hitta stabila och breda skattebaser som gör att man både får stabila inkomster, att skattesystemet blir förutsägbart, att man inte får en oönskad vridning av beteenden, att man främjar både tillväxt och full sysselsättning och en grön utveckling”, säger Anna Johansson, ordförande i socialdemokraternas krisgrupp.

Helt rätt. Det finns en skatt som på alla punkter innebär raka motsatsen till dessa krav. Bolagsskatten.

Den är extremt instabil; den varierar helt oberäkneligt med tiotals miljarder (och med tiotals procent) från år till år.

Den är löjligt smal; drygt 5 procent av alla skatter och avgifter.

Den är synnerligen oförutsägbar och därmed en rättssäkerhetsrisk; den vållar fleråriga och ytterst komplicerade skatteprocesser där utgången fastställs först i högsta instans sedan underinstanserna ofta kommit till diametralt olika beslut.

Den påverkar investeringsbeteendet negativt och stimulerar till sinnrika skatteplaneringskonstruktioner - ofta med internationella utvikningar.

Den riktar sig uttryckligen, direkt och uteslutande mot tillväxten, dvs vinsten, och därmed också mot sysselsättningen.

Så den riktiga åtgärden är att avskaffa bolagsskatten.

Krisgruppen föreslår en ny kapitalskatt.

I stället för att beskatta kapitalinkomster löpande och värdestegringar vid försäljningar beskattas i Nederländerna nettot av finansiella tillgångar och skulder varje år. Därmed kan kapital omplaceras utan att bli föremål för beskattning. Samtidigt faller behovet av skatteuppskov till exempel för reavinster vid bostadsförsäljningar. Det är den holländska box-modellen som gruppen har i åtanke. Hushållens förmögenhet och fastigheter kan därmed beskattas på ett rakare sätt som har en koppling till deras naturliga avkastning, enligt rapporten.DI SvD DN SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar