torsdag 5 februari 2009

GLOBALISERINGSRÅDET OCH SKATTERNA

I dag höll Globaliseringsrådet en konferens om Skatter och socialförsäkringar i en globaliserad värld. I ett av många inslag presenterade Kjell-Olof Feldt sin rapport Mot en ny skattereform - globaliseringen och den svenska välfärden. Feldt försökte ge ett svar på två frågor: Finns det i en värld med global konkurrens om marknader, investeringskapital och (produktiv) arbetskraft behov av förändringar av den svenska skattepolitiken, som ökar möjligheten att uppnå en uthållig ekonomisk tillväxt med hög sysselsättning och en socialt acceptabel fördelning av välstånd och välfärd? Och om förändringar behövs, får de tillräcklig politisk uppslutning för att bestå på längre sikt.

Ett betydelsfullt avsnitt behandlade kapitalvinstbeskattningen. Det byggde på ett underlag utarbetat av Sven-Olof Lodin. Förslagets innehåll framgår av Lodins artikel i SvD.

Vad avsåg skatten på vinster (bolagsbeskattningen) ansåg Feldt det enda riktigt intressanta vara att det rått och fortsätter att råda bred enighet om behovet av att anpassa den svenska bolagsbeskattningen till omvärldens nivå, i varje fall till något slags genomsnitt av EU-ländernas nivå. Han ansåg det inte befogat att rekommendera ytterligare sänkningar av skatten på aktiebolagens vinster i syfte att uppnå konkurrensfördelar. I ett avseende ansåg han det dock befogat med en regeländring för att förbättra svenska företags situation i den globala ekonomin, och det gällde rätten till avdrag för förluster i utländska dotterbolag.

Han inställning i frågan var således enbart defensiv. Bolagsskatt ska tas ut, dock helst inte mer än vad andra stater gör. Sänker omvärlden får vi väl följa med, men Sverige bör inte gå i bräschen.

Mer välgörande var att därefter lyssna till budskapet från Sixten Korkman, f.d. Director General för Economic and Financial Affairs at the Council of the European Union och nu chef för ETLA, det finska näringslivets forskningsinstitut. I sin med mycket lätt hand gjorda presentation beskrev han möjliga relationer mellan vissa länders skattesystem och deras grad av globalisering. För min del var hans viktigaste synpunkt att bolagsskatten var den olämpligaste och fastighetsbeskattningen den lämpligaste skatteformen.

Ett önskemål från auditoriet om en diskussion om att därför avskaffa bolagsbeskattningen förklingade obeaktat.

1 kommentar:

 1. I dagens ström av nyheter dök en notis från Frankrike upp där det tydligen börjar röra på sig i fråga om bolagsbeskattningen.

  "En av Sarkozys idéer gäller fördelningen av företagens vinster. För presidenten skulle ett idealiskt system ge aktieägarna en tredjedel av vinsten, samtidigt som en tredjedel reserverades för de anställda och resten återinvesterades.

  För att stoppa utlokaliseringen av franska företag, inte minst inom bilindustrin, vill Sarkozy från nästa år slopa den skatt som företagen betalar till kommunerna och som utgör en av kommunernas viktigaste inkomstkällor.

  Sarkozy har flera gånger anklagats för att reformera till förmån för de mest välbärgade. På torsdagskvällen var han noga med att sända ut signaler till den breda medelklassen.

  - Ett ämne som bekymrar mig enormt är medelklassens problem, eller snarare den lägre medelklassens problem, försäkrade presidenten och föreslog att lätta skattebördan för den grupp fransmän som trots att de har arbete får allt svårare att få ekonomin att gå ihop."

  Torun Börtz/TT Paris TT

  SvaraRadera