tisdag 26 juni 2012

LAGRÅDSYTTRANDE OM RÄNTESNURROR

Lagrådet har nu yttrat sig över Regeringens förslag till skärpning av reglerna mot räntesnurror. Lagrådet anser att förslaget är en ren skatteflyktsbestämmelse och därför borde tillämpas på samma sätt som lagen (1995:575) mot skatteflykt, SfL, dvs. att beslut i första instans måste fattas av domstol, inte av Skatteverket.

Det kan man hålla med om.  I sak spelar det nog mindre roll - det är i båda fallen fråga om att ofullkomliga människor ska fatta svåra beslut. Det är knappast lättare för en domstol att bedöma om en transaktion innebär en "väsentlig skatteförmån" och att skuldförhållandet "till övervägande del" uppkommit för att företaget/intressegemenskapen ska uppnå skatteförmånen. Lagrådet föreslår f.ö. att den sistnämnda lokutionen ändras till "det övervägande skälet till att skuldförhållandet har uppkommit".

Principiellt är det dock av stor betydelse. Respekten för beslutet blir större om det kommer från en domstol än från den myndighet som är part i målet. I praktiken innebär det också att något betalningskrav inte uppkommer förrän domstol fattat beslut. Det kanske också kan innebära att Skatteverket koncenterar sig på "grövre" fall och avstår från att driva gränsfall.

Det största problemet är bolagsskatten. Den är skadlig, onödig, dyrbar och ger mycket små - om ens några - skatteinkomster. Avskaffa den i stället för att komplicera reglerna ännu mera!

SvD
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar