fredag 15 juni 2012

INVESTERINGSSPARKONTOT LÄCKER

Det tog bara några månader innan den första ofullkomligheten med investeringssparkontot upptäcktes. Risken för betydande skattesvinn bedöms så stor att Regeringen den 14 juni skickat en skrivelse till Riksdagen med förslag om omedelbar ändring av lagstiftningen. Proposition kommer så småningom.

Problemet gäller att schablonbeskattningen av innehållet på investeringssparkontot avser enbart tillgångar - inte förpliktelser. Begreppet finansiellt instrument fanns i den  gamla skattelagstiftningen i (lagen 1947:576) om statlig inkomstskatt och det täckte både tillgångar och förpliktelser, men det togs bort i samband med tillkomsten av inkomstskattelagen (1999:1229).  I stället används uttrycken delägarrätter, fordringsrätter, värdepapper och tillgångar. Därmed kom "placeringar" i förpliktelser att hamna utanför lagstiftningen. (Begreppet finansiellt instrument finns dock i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och har också använts i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.)

Genom förvärv av två spegelvända terminer görs en helt riskfri placering (som  inte kostar någonting utom courtage). En termin saknar initialt värde. När/om den ena terminen får ett värde, uppkommer en förpliktelse för den andra i värde med exakt samma belopp. Den som fått värde bli en tillgång, den andra blir en förpliktelse.

Tillgången schablonbeskattas med en fjärdedel av sitt kapitalvärde. Detta belopp multipliceras med 5 procent. Produkten multipliceras med skattesatsen i inkomstslaget kapital, dvs. 30 procent.  Förpliktelsen ger en avräkningsrätt från schablonbeskattningen och eventuellt annat kapitalbeskattningsunderlag med en effekt av 30 procent. Om kapitalvärdet av terminen med positivt värde är 20.000 kr blir schablonskatten 75 kronor, medan avdraget för den negativa terminen är värt 6.000 kronor.

DI DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar