måndag 5 juli 2010

VINDKRAFTSKOOPERATIVEN SKA UTTAGSBESKATTAS

Nu har Regeringsrätten meddelat domar i två förhandsbeskedsärenden (8000-09 och 8208-09) om beskattning av vindkraftskooperativ, dvs. vindkraftsproduktion i en ekonomisk förening. Naturligtvis ska föreningen beskattas för försäljningen till sina delägare/medlemmar som om den sålt elkraften till marknadspris. Eftersom föreningen (vilket normalt är fallet) säljer kraften till medlemmar till priser under marknadsvärdet, ska skillnaden mellan uttaget pris och marknadspris tas upp som inkomst, s.k. uttagsbeskattning, och föreningen enligt Regeringsrättens dom uttagsbeskattas.

I de likalydande domarna säger Regeringsrätten. Föreningen är en kooperativ förening enligt 39 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, med både privatpersoner och föreningar som medlemmar. Den har egna vindkraftverk i vilka el produceras som säljs till medlemmarna till pris som grundas på föreningens kostnader. Medlemmarna tillskjuter insatser till föreningen i förhållande till deras (sina?) förväntade köp av el. Frågan i målet är om föreningen ska uttagsbeskattas med anledning av elförsäljningen.

Marknadsvärdet för den el som föreningen säljer är enligt 61 kap. 2 § tredje stycket IL det pris som föreningen kan få om elen bjuds ut på marknaden på villkor som med hänsyn till föreningens affärsmässiga situation framstår som naturliga. Enligt Regeringsrättens mening saknas anledning att som marknadsvärde anse något annat pris än det som föreningen kan få om elen bjuds ut på den allmänna elmarknaden.

Den av föreningen tillämpade prissättningen innebär att försäljningen normalt sker till pris under marknadsvärdet. För att uttag ska föreligga och uttagsbeskattning kunna ske krävs att en försäljning till sådant pris inte är affärsmässigt motiverad (22 kap. 3 § IL). Vad gäller den frågan gör Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Domen är självklar och följer av fundamenta i inkomstbeskattningssystemet. Lika självklart korrekt i överensstämmelse med lagen som domen är, lika korkad är den. Men det är korkat med beskattning av företagens vinster.

Avskaffa företagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar