lördag 10 juli 2010

REDERIBESKATTNING

SvD skriver den 10 juli om skattelättnader för rederiföretag. Rederierna hotar med utflaggning om inte Sverige ersätter inkomstskatten med tonnageskatt, vilket en kommitté föreslog för flera år sedan (SOU 2006:20). Anders Borg stretar emot och hävdar att näringen inte behöver mera stöd än den redan fått genom skatte- och avgiftslindringar för personal. Det rör sig bara om några tiotals miljoner kronor, så det kan inte vara en huvudprioritering att sänka skatten för sjöfarten, säger han.

Om det nu är så att näringen, som ju är den som känner av konkurrenstrycket och är den som fattar beslut om investeringar och utflaggningar väljer att packa ihop, kan man tycka att just den omständigheten att det är fråga om ett statsfinansiellt sett obetydligtbelopp är anledning nog att ersätta rederiernas bolagsskatt med tonnageskatt. Helst borde dock bolagsskatten avskaffas helt.

Rederinäringen är (tillsammans med flyget) den näring som mest av alla näringar saknar fast punkt i tillvaron (fast driftställe, som det heter i skattesammanhang). Otaliga diskussioner har långliga tider förts i skattevärlden om innebörden och betydelsen av begreppet fast driftställe (permanent establishment). Ett fartyg kan höra hemma var som helst på jorden (eller ingenstans). Om förutsättningarna i övrigt är lämpliga, flyttar rederiet till den plats där skatten är lägst. Numera har Sverige s.k. CFC-regler som gör att svenska moderföretag beskattas i Sverige för sina dotterbolags vinster om dotterbolagen är hemmahörande i lågskatteländer - dock inte (utom i vissa undandtagsfall) i EU-länder. Så svenska rederiföretag kommer normalt inte undan svensk skatt genom att lägga verksamheten i dotterbolag i skatteparadis. Eftersom även EU-länder har tonnageskatt i stället för vinstskatt, kan dock fördelar uppnås genom utflaggningar till dotterbolag i EU-länder.

Blir du nöjd, Anders Borg, om rederierna flyttar? Skatteförlusten märker du knappast av, men Sverige kanske förlorar en hel näringsgren. Men det är Maud Olofssons problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar