torsdag 22 april 2010

INNOVATION FÖR TILLVÄXT?

Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademiens vd Björn O Nilsson, tillika styrgruppsmedlem i Innovation för tillväxt, argumenterar i dagens DI för mer pengar från Regeringen till innovationspolitiken. Säkert angeläget. Han framhåller att investeringar i forskning i små och medelstora innovativa tillväxtföretag måste stimuleras kraftfullt. Antagligen är det så. Han hade gärna sett ett förslag i vårpropositionen om en skattekredit som underlättar för investeringar i innovationsbolag baserade på forskning och utveckling.

Ett företag kan inte växa på annat sätt än genom att göra vinst. Vinsten är själva tillväxten. Därför är en skatt på vinst ett hinder för företagens tillväxt. En skattekredit skulle därför innebära att ett hinder mot tillväxten reducerades. Men bara reducerades. Skattekrediten ska betalas någon gång och ska redovisas till sitt nuvärde. Men ett likviditetsstöd blir det.

Frågan är varför skatten ska behöva betalas alls. Det innebär ju bara att företagets möjlighet att bedriva sin verksamhet stryps.

Före 1980 kunde företagen bilda skattekrediter genom nedskrivning av varulager med 60 procent. Då kompletterades reglerna med en resultatutjämningsfond baserad på företagets lönesumma, bl.a. för att förbättra möjligheterna till skattekrediter för företag utan stora lager. I 1990 år skattereform ersattes dessa bestämmelser av regler om skatteutjämningsreserv (SURV), baserad på företagets egna kapital. Tillämpningen blev snart alldeles för komplicerad och SURVen ersattes 1994 med regler om periodiseringsfonder. Av vinsten fick aktiebolag sätta av 20 (enskilda företagare 25) procent till en fond. Procentsatserna ändrades 2002 och är numera 25 resp. 30 procent. År 2005 infördes emellertid en räntebeskattning av aktiebolagens avsättningar, varför periodiseringsfonderna numera är ointressanta för de flesta företag.

Nu vill IVA införa ytterligare en reserveringsrätt för företag baserad på forskning och utveckling. Begreppen forskning och utveckling är knappast så entydiga att en sådan lagstiftning skulle bli lätt att tillämpa. Skattekonsulterna skulle få ett nytt område att härja på och Skatteverket skulle få ytterligare ett problem att hantera. F.ö. vore väl en skattesubvention till en särskild grupp företag EU-stridigt statsstöd.

Dessutom är reglerna onödiga.

Sluta hindra ALLA företags tillväxt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar