lördag 20 februari 2010

KENNETH BENGTSSON OCH ICAs SKATTEPLANERING

Kenneth Bengtsson, vd för ICA, har föreslagits till ny ordförande i Svenskt Näringsliv. Nomineringen ifrågasätts av Dagens Industri den 20 februari med tanke på att ICA är involverat i skatteprocesser avseende ränteavdrag på mångmiljardbelopp.

Nu är företagsbeskattningen ingen naturrätt. Vad som är fel och rätt på vinstbeskattningsområdet är inte heller en fråga om rimlighet, än mindre om moral. Företagsbeskattningen är det - i många sammanhang osammanhängande - system av regler som lagtexten definierar. Man kan ha olika uppfattning om hur det borde vara, men i ett system som bestäms av reglernas verbala utformning måste det vara texten som avgör. Det är ett företags skyldighet gentemot ägarna att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och tillvarata det rättigheter och iaktta de skyldigheter som finns. Skatt ska betalas på vinsten - sådan den definieras i lagen. Inte på något annat. Nullum tributum sine lege.

I de rättstvister som ICA är involverat i, får man utgå från att ICA har stöd i lagen. Om denna ger utrymme för skattesvinn är det rimligt att skattemyndigheterna reagerar och försöker få saken prövad av domstol om rättsreglerna ger utrymme för flera tolkningar. Såvitt jag förstår har lagstiftaren ingripit med lagstiftning mot sådana transaktioner som ICA företagit, dvs. lagstiftaren tycks tycka att det borde varit som Skatteverket hävdar. Eftersom lagstiftning ansetts nödvändig, kan det tas till intäkt för att ICA handlat inom lagens råmärken.

Ska en person som lett ett företag som företagit transaktioner som, enligt sakkunskap med stöd i lagen, berättigar till avdrag, vara diskvalificerad som ordförande i Svenskt Näringsliv? Får ett företag inte utnyttja gällande skatteregler? Jag vet att en del stora företag avstår från tillåtna skattebesparande transaktioner, därför att en mediediskussion är omöjlig att klara. Det innebär att skattesystemet skapar en konkurrenssnedvridning mellan företag som är känsliga för mediedrev och företag som inte är det.

Jag tror att det är bra att Svenskt Näringsliv får en ordförande som visat att han vågar hävda sin rätt. Kanske kan hans erfarenheter bidra till att företagsbeskattningen ifrågasätts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar