torsdag 4 februari 2010

MOdellSPAR, NYA BESKATTNINGSREGLER FÖR INNEHAV AV AKTIER OCH INVESTERINGSFONDER

Den 3 februari lämnade Fondskatteutredningen ett betänkande om beskattning av värdepappersfonder (eller investeringsfonder som är deras formella beteckning) och deras ägare. Förslaget innebär att fonderna inte längre ska vara skattskyldiga utan att all skattskyldighet läggs över på andelsägarna. En andelsägare ska enligt förslaget beskattas för en inkomst som beräknas till 0,4 procent av värdet av fondens tillgångar vid årets början plus anskaffningskostnaden för under året nyförvärvade andelar. Skattebasen ska inte reduceras med försäljningar under året, vilket gör att det inte går att undvika skatten med årsskiftestransaktioner. Det blir därmed en viss överbeskattning, eftersom flera personer kan ha innehaft en och samma andel under året. Procentsatsen har kalibrerats med hänsyn till detta.

Syftet med reformen är att likställa svenska och utländska fonder. Hittills har svenska fonder undvikit beskattningen genom att lämna utdelning (som varit avdragsgill) till andelsägarna. Detta har medfört att fonderna inte kunnat växa till sig.

En dag senare presenterade Mats Odell i DN ett förslag om att beskattningen av aktieinnehav ska förändras. Beskattningen ska schabloniseras så att skatten tas ut på ett underlag som baseras på aktiernas värde; ungefär som för kapitalförsäkringar, som för närvarande beskattas med 30 procent på försäkringens värde vid årets ingång multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året dessförinnan. Detaljerna i Odells förslag är dock inte kända. Det liknar kapitalförsäkring, men med full rösträtt på aktierna. Proposition kommer inte att läggas före valet.

I dag diskuteras det i SvD, DN och DI vad sparformen ska kallas. IKS (Individuellt Kapitalsparande) eller Allemanskonto. Det första är för tekniskt och torrt, det andra är väl redan förbrukat. Annika Creutzer i SvD kallar sparandet Sparportföljen. Mitt förslag är MOdellspar.

Vi kan därmed se fram emot tre likartade beskattningssysetm för tre snarlika sparformer. Det ligger väl i öppen dag att systemen måste samordnas. En reform av fondbeskattningen är nödvändig och påkallad av EU-regler, så det är väl mycket sannolikt att den genomförs. Odells förslag kan därmed åka snålskjuts. Det blir svårt att motsätta sig en samordning av så likartade sparformer. Behovet av kapitalförsäkring, eller åtminstone särskilda beskattningsregler för kapitalförsäkring, bortfaller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar