måndag 9 mars 2009

VINDKRAFT OCH SKATT

Jag skrev häromdagen en bloggpost om detta ämne för att visa hur missförstådda de åberopade skattereglerna är. Dagens debattartikel i SvD av JOHAN ÖHNELL, vd Telge Energi, och PETER WIGERT, vd Telge Kraft, föranleder detta förnyade klarläggande.

Låt mig först framhålla att jag i hög grad tilltalas av tanken att använda vindkraften som energikälla. Jag hoppas verkligen att tekniken utvecklas så att den blir effektiv. Det är möjligt att det kan vara angeläget att subventionera dess utveckling och användning under ett inledande skede, även om jag är generellt tvivlar på ekonomiska bidrag till verksamheter som inte bär sig av egen kraft.

En sådan subventionering skulle kunna vara befrielse från inkomstskatt. Det är en sådan som Öhnell och Wigert argumenterar för, men de påstår att verksamheten inte ska belastas med en straffbeskattning. En tio år gammal skatteregel om uttagsbeskattning av kooperativ tillåts försvåra ökad konkurrens på elmarknaden och sätter käppar i hjulet för nyinvesteringar i förnyelsebar energi, skriver de.

Men det är inte så att vindkraftskooperativ (vindkraftsverksamhet som bedrivs av en ekonomisk förening) straffbeskattas. Beskattningen är lindrigare än för motsvarande verksamhet i aktiebolag. Genom att bostadsrättsföreningar har vissa skattelättnader är sådana föreningar i regel något lindrigare beskattade än andra ekonomiska föreningar.

Regeln om uttagsbeskattning är mycket äldre än 10 år. Den fanns med som princip redan i Kommunalskattelagens ursprungliga lydelse 1928. Reglerna preciserades i samband med 1990 års skattereform. Då infördes också bestämmelser enligt vilka uttagsbeskattning inte
skulle ske om det fanns särskilda skäl. (Regeln tog sikte på företagsinterna omstruktureringar) Syftet med regeln var att kodifiera tidigare gällande undantag i praxis. År 1998 infördes en ny lag om beskattningen vid överlåtelse av tillgångar till underpris (prop.1998/99:15), vilken sedermera inarbetades i nu gällande lag. Därmed förtydligades ytterligare i vilka fall uttagsbeskattning inte skulle ske.

Den hänvisning Ö och W gör till uttagsbeskattning av kooperativ avser en viss skärpning av beskattningen av ekonomiska föreningar så till vida, att sådana inte får avdrag för lämnad utdelning till medlemmarna (delägarna) i alla fall. Ekonomiska föreningar är därvidlag ändå favoriserade i förhållande till aktiebolag, som inte får avdrag alls för lämnad utdelning. Lagskärpningen hade ingenting med vare sig vindkraftskooperativ eller uttagsbeskattning att göra.

Ö och W jämför med reglerna för bostadsrättsföreningar. Skatteverket har inga synpunkter på att en ägare till en bostadsrätt betalar en lägre hyra än den som bor i en hyreslägenhet, säger de. Nej, det har verket naturligtvis inte, eftersom lagen säger att uttagsbeskattning inte ska ske av bostadsrättsföreningar. Det kan man möjligen som medborgare ha synpunkter på, men det är en fråga för politikerna. En uppenbart motiv är emellertid att bostadsrättsboende är en massföreteelse, vilket av praktiska skäl kräver specialreglering. Men framför allt är det fråga om en verksamhet som typiskt sett inte är kommersiell. Specialreglerna gäller endast sk. "äkta bostadsrättsförengar", dvs bostadsrättsföreningar vilkas verksamhet "till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen". I annat fall gäller samma regler som för kommersiellt verksamma företag - dock att en "oäkta bostadsrättsförening" (i egenskap av att vara ekonomisk förening och inte aktiebolag) får avdrag för lämnad utdelning.

Ö och W framhåller att "en del av räntekostnaden bär ju bostadsrättsägaren direkt. På samma sätt har den som äger en andel i ett vindkraftskooperativ satsat sina egna pengar i kooperativet". En självklarhet. Jag kan inte se att det är ett argument i sammanhanget.

Jag håller gärna med om att skatteregler (och andra regler) inte ska missgynna viss verksamhet. Om det finns goda skäl ska reglerna i vissa fall kanske rent av gynna viss verksamhet. Vindkraftkooperativ är inte missgynnade av skattereglerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar