fredag 9 september 2016

SKATTEDUMPNING - PROBLEM ELLER LÖSNING

Jörgen Hellman (S) och Rasmus Ling (MP), båda ledamöter av skatteutskottet, skriver i SvD den 9 september under rubriken Skattedumping, ett reellt problem. De påstår att "det är så illa (sic!) att multinationella företag i genomsnitt betalar 30 procent lägre skatt än bolag verksamma i bara ett land".
Det är säkerligen så att internationellt verksamma företag har möjlighet att reducera sin skattebelastning genom att utnyttja olika länders skilda skatteregler, t.ex. genom att förlägga verksamhetsgrenar och aktiviteter i länder med lindrigare beskattning. Men hur skattereduktionen kan mätas till just 30 procent kan ifrågasättas, och än mer att detta skulle vara "illa". Illa är det om ett land ger förmåner i form av subventioner och skattelindringar åt vissa företag i landet. Så tycks det ha varit i Irland i den aktuella Apple-affären. Däremot måste det stå varje land fritt att locka till sig investerare eller avstå från att i onödan störa sitt näringsliv genom att avskaffa en skadlig skatt som bolagsskatten eller att åtminstone ha en låg beskattning, t.ex. 12,5 procent som Irland har.

Bolagsskatten gläder och göder bara skattekonsulter och skatteakademiker.

Antydandet att staten gått miste om 16 miljarder kronor i bolagsskatteinkomster genom den borgerliga regeringens nedsättningen av bolagsskattesatsen 2013 stöds knappast av verkligheten: skatten på företagsvinster beräknas i budgetpropositionen för 2016 (tabell 7.3 sid 361) under åren 2012 - 2019 till  89,5,  89,0,  91,5,   97,1,  101,3,  105,1, 110,3 och 114,8 mdr kr.


Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar