måndag 19 september 2016

KAROLINSKAS SKATTESNURRA

Inte nog med att Nya Karolinska Sjukhuset blir dyrare och dyrare, nu tillstöter skatteproblem, enligt en artikel i SvD den 19 september. Skatteverket har underkänt ränteavdrag på drygt 25 milj. kr för det samägda bolaget Swedish Hospital Partners holding, SHP.  I tidens fullbordan - lånet löper med 9 procents ränta till 2043 - blir det mycket mer.

Bolaget ägs till lika delar av det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree och det svenska byggbolaget Skanska.

Sedan 2013 är det så att enligt 24 kap. 10 b § inkomstskattelagen (1999:1229) får
ett företag som ingår i en intressegemenskap [normalt] inte dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskap.
Härifrån finns det undantag i 10 d §.              
Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten.  
Eftersom Skanska är ett svenskt företag som beskattas med 22 procent, är räntebetalningar till Skanska avdragsgilla för SHP.

I 10 a § finns definitionen på intressegemenskap.
Företag ska vid tillämpning av 10 b - 10 f §§ anses vara i intressegemenskap med varandra om
  • 1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget, eller
  • 2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning.  

Ägandet via Innisfree tycks ske genom två fonder som administreras av Innisfree, dvs ägandet SHP är fördelat på ett stort antal investorer i respektive fond. Det tycks vara så att räntan inte beskattas hos Innisfrees fonder - i vart fall inte med mer än 10 procent.

Enligt tidningsartikeln äger den ena fonden 37,5 och den  andra 12,5 procent, dvs mindre än 40 procent, som i förarbetena till lagen anges som gräns för "väsentligt inflytande". Därför gäller inte begränsningsregeln enligt SHP. Fråga torde därför om tolkningen av innebörden av "på annat sätt" eller "står under huvudsak gemensam ledning".

En lång och dyrbar skatteprocess kan förutses. Till vilken nytta?

Avskaffa bolagsbeskattningen.

SvDInga kommentarer:

Skicka en kommentar