söndag 3 januari 2016

CSR OCH SKATTEN

SvDs ledare den 3 januari observerar en artikel i The Observer som kommenterar en studie av David Guenther från University of Oregon’s Lundquist College of Business. Han har funnit att företag som ägnar sig mycket åt Company Social Responsibility gör sitt bästa för att undvika bolagsskatt, och att företag som sätter CSR högt också spenderar mer på att bedriva lobbying mot bolagsskatt.


I rapporten dras vissa slutsatser om eventuellt föreliggande samband.
I Sverige är gåvor och bidrag enligt 9 kap 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte avdragsgilla . Enligt 16 kap. 1 § ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.
I 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL, finns bestämmelser om värdeöverföring från bolag. Med värdeöverföring avses enligt 1 §:
      ----     
4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.


Enligt  2 § får värdeöverföringar från bolaget ske endast enligt bestämmelserna i denna lag om
  • 1. vinstutdelning,
  • 2. förvärv av egna aktier,
  • 3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och
  • 4. gåva som avses i 5 §.
Enligt 5 § får bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt ---.


Om en kostnad har "rent affärsmässig karaktär" föreligger inga hinder för vare sig avdragsrätt enligt IL eller värdeöverföring enligt ABL.


Om kostnader för CSR inte kan inrangeras under begreppet "affärsmässig karaktär", är ett aktiebolag således förhindrad att åta sig kostnaderna, såvida de inte beslutas av bolagsstämman eller är  obetydliga eller skäliga. Skälet härför är naturligtvis att aktieägare inte ska behöva riskera att de pengar de har satsat i bolaget används till annat än det som anges i bolagsordningen. Skatterättslig lagstiftning och praxis är ännu med begränsande.


Som SvD antar är ett företags bästa bidrag till ett gott samhälle kanske helt enkelt att sköta sin verksamhet väl, att vara lönsam, att skapa bra jobb och bra produkter/tjänster. Kanske är det inte krångligare, tror tidningen. Nej, troligen inte.


Men det kunde vara ännu mindre krångligt. Avskaffa bolagsbeskattningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar