lördag 7 juni 2014

TRYCKERIMOMSHÄRVAN VÄXER ÖVER ALLA BRÄDDAR

Jag kommenterade tryckerimomshärvan i en blogpost den 3 januari i år. Det har blivit värre sen dess. De praktiska konsekvenserna är monumentala, men finansministern har sagt att det tyvärr inte är något att göra åt.

Bakgrunden är att tryckerier debiterat sina kunder moms med 25 procent. Tryckerierna har då betalat in motsvarande belopp till Skatteverket. Kunderna har betalat momsen till tryckerierna och därför varit berättigade att få motsvarande belopp från Skatteverket. Korkat och fullständigt onödigt, men helt i enlighet med reglerna.

Så kom en dom från EU-domstolen 2009 (C-88/09, Graphic Procédé), där det slogs fast att det borde varit 6 procent moms, eftersom tryckeritjänsterna avsåg produktion av böcker, och för böcker ska momssatsen vara 6 procent. Då har tryckerierna begärt att få tillbaka 19 procent inbetald moms fr.o.m. 2002; med all rätt, enligt EU-domstolens beslut. Fast pengarna borde vidarebefordats till bokförlagen, eftersom dessa ju betalt 19 procentenheter för mycket till tryckerierna. Oavsett om tryckerierna vidarebefordrat beloppen eller inte har Skatteverket ansett sig ha ett krav på förlagen. De har ju fått ett för stort momsavdrag. Det ligger mycket i det, och det vore väl inga större problem om tryckerierna vidarebefordrat de pengar de inte borde ha tagit ut av sina kunder och som de fått tillbaka från Skatteverket. Nu tycks tryckerierna inte ha vidarebefordrat pengarna till förlagen, så förlagen får försöka skaka fram pengarna på annat sätt. Underinstanserna har ansett att Skatteverket haft rätt i sina krav, men Kammarrätten har sagt nej. Det har Skatteverket överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.


Den 26 februari i år kom vägledande domar från högsta instans – Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3291-13 och 3499-13) – där det konstaterades att Skatteverket ska kunna göra följdändringar och beskatta kunderna. Detta under förutsättning att det inte är uppenbart oskäligt. Innan de domarna avkunnades hade kammarrätterna hunnit döma av massor av mål där Skatteverkets ändringsyrkanden avslagits. Kammarrätten hade därvid inte ansett att Skatteverket hade rätt att efterbeskatta tryckeriernas kunder på den grunden att kunderna haft rätt till återbetalning av för mycket inbetald moms. Kammrrätten kom till det slutet oavsett oskälighetskriteriet. Skatteverket har överklagat dessa domar till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen återförvisar nu dessa domar till Kammarätten eftersom oskälighetskriteriet inte prövats. Så här skriver Högsta förvaltningsdomstolen:Skatteverket har i omprövningsbeslut genom efterbeskattning enligt 21 kap. 12 § 2 skattebetalningslagen (1997:483), SBL, minskat AA ingående mervärdesskatt till följd av verkets beslut att sätta ned den utgående mervärdesskatten hos ett tryckeri som är leverantör till AA.
Enligt den angivna bestämmelsen får efterbeskattning ske när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för någon annan skattskyldig. Efterbeskattning får dock enligt 21 kap. 13 § andra stycket SBL inte ske, om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt.
Kammarrätten har i den nu överklagande domen funnit att Skatteverkets beslut om utgående mervärdesskatt hos tryckeriet inte föranleder att ändring ska ske genom efterbeskattning hos AA. Kammarrätten har vid denna utgång inte prövat frågan om efterbeskattning skulle framstå som uppenbart oskälig.
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 februari 2014 (mål nr 3291-13) bedömt efterbeskattningsbestämmelsens tillämplighet i en motsvarande situation. Domstolen fann att förutsättningar förelåg för efterbeskattning och att efterbeskattning i det fallet inte framstod som uppenbart oskälig.

Tittar man på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida ser man att bortemot - jag har räknat om och om igen  och får olika varje gång - 300 mål återförvisats till kammarrätten under våren 2014 för prövning av om efterbeskattning skulle framstår som uppenbart oskäligt. I övrigt har Högsta förvaltningsdomstolen under samma tid avgjort endast ca 25 skattemål. Enorma resurser läggs ned på detta. Ja, så måste det vara i ett rättssamhälle. Men skapa då inte regler som föranleder sådan aktivitet fullkommligt i onödan.

Det är enkelt.

Avskaffa moms mellan momsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar