lördag 1 juni 2013

LAGRÅDSREMISS OM SKÄRPNING AV 3:12-REGLERNA

Regeringen har nu lagt en lagrådsremiss för att justera reglerna om beskattning av ägare av fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Behovet av ändring har uppkommit sedan det visat sig att vissa fåmansföretagsägare kunnat utnyttja reglerna på ett sätt som politikerna inte trott sig ha avsett. Avsikten med regeln var att stimulera löneintensiva företag, dvs företag där lönesumman är en hög andel av företagets kostnader.

Genom en regel, som infördes 2006, har en stor del av ägarnas uttag från företagen kunnat göras genom utdelning, som genom specialregler beskattas med 20 procent i stället för genom betydligt hårdare beskattad lön.  (Å andra sidan har det föranlett en tillkommande beskattning av bolagsvinsten) Framför allt har det varit konsultföretag ägda av ett stort antal delägare som kunnat göra detta, dvs advokater, revisorer, skattekonsulter och andra konsulter samt  läkare och tandläkare. Läkare och tandläkare fick regelsystemet till skänks, eftersom många sedan länge redan bedrev verksamhet genom Praktikertjänst AB, som visserligen ägs av hundratals delägare, men eftersom

näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över dess resultat (56 kap. 2 § 2. inkomstskattelagen (1999:1229),
räknas företaget som ett fåmansföretag. Konsulter och advokater mm har i stor utsträckning reagerat adekvat på regelsystemet och på sätt liknande Praktikertjänst etablerat aktiebolag ägda av tio- eller  hundratals personer. Däremot kan man betvivla att några företag anställt flera personer bara för att ägaren fått lägre skatt.

Den bestämmelse i systemet som framför allt föranlett de oönskade effekterna är en regel baserad på företagets lönesumma. Ju högre lönesumma, desto gynnsammare skatteutfall för delägarna.
Regeringen anser att reglerna blivit för gynnsamma för dessa mångägda "fåmans"företag. Löneregeln är motiverad endast för företag ägda av ett fåtal personer, anser regeringen. Lönebaserat utrymme ska därför enligt lagrådsremissen beräknas bara om andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet.  Lönesummeregeln kommer därför att kunna utnyttjas endast om företaget har högst 25 delägare.  Därutöver görs vissa andra förändringar.

Det ska bli intressant att se hur företagen reagerar på lagändringen. Sedan nu advokater och konsulter väl etablerat sig  i samverkande storföretag med många delägare och upplevt fördelarna med tillgången till stora gemensamma resurser i fråga om personal, bibliotek, arkiv, rutiner osv, förefaller det vara en tämligen enkel procedur att de formellt delar upp verksamheterna i smärre företag ägda av högst 25 personer som hyr in eller köper resurser från det gemensamt ägda samverkansbolaget. Det blir lite krångligare och mer administration, men sedan konsulterna fått smak på skattelindringen är det ingen vild gissning att de försöker uppnå samma resultat i det nya regelsystemet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar