torsdag 17 januari 2013

SKATTERÄTTSLIGT FORUMSkatterättsligt Forum, ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Centrum för Skatterätt (CfS), inbjuder tillsammans med Svensk Skattetidning, som ges ut av Norstedts Juridik, till en konferens på Handelshögskolan i Stockholm den 15 februari 2013 på temat Omstruktureringar.

Det finns nog få områden som skapar så många, betydelsefulla och intressanta skattefrågor som omstruktureringar. Även om bolagsskatten nu har sänkts så är skattekostnaden fortfarande en viktig parameter. Omstruktureringar kan ske inom en befintlig företagsgrupp för att få en bättre operativ struktur, men kan ibland äga rum för att underlätta avyttring av delar av företaget eller företagsgruppen till extern förvärvare. Oavsett anledning till omstrukturingen så uppkommer en mängd skattefrågor. Vid denna temadag kommer en del av dessa frågor att belysas. Många gånger handlar det om regler som ger uttryck för å ena sidan önskemålet att inte fördyra ur ett allmänt perspektiv önskvärda omstruktureringar och å andra sidan att säkerställa det fiskala intresset att den latenta skatten på tillgångar vid en omstrukturering inte går förlorad.

En princip som i olika hänseenden är betydelsefull vid utformningen av de aktuella lagreglerna är kontinuitetsprincipen. Temadagen inleds med en presentation av kontinuitetsprincipen. Därefter följer tre delar med olika aspekter på omstruktureringar, alltifrån inkråmsöverlåtelser, olika praktikfall avseende såväl inhemska som gränsöverskridande omstruktureringar till frågor som rör fåmansföretag. Vi avslutar med att experter på andra områden kompletterar bilden med att ge till exempel associationsrättsliga och redovisningsrättsliga synpunkter på omstruktureringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar