torsdag 2 april 2015

LET'S GET RID OF BUSINESS & CORPORATE INCOME TAX

Sven-Olof Lodin talar sig i en debattartikel i Dagens Industri den 2 april (tur att den inte togs in dagen dessförinnan) varm för Företagsskattekommitténs förslag till ny bolagsbeskattning. Det är inte, menar han, bara de redan kända riskerna för investeringssnedvridning och ineffektiv kapitalanvändning som kan läggas till avdragsrättens skadeverkningar. Han hävdar att företagens avdragsrätt för räntor även varit medskyldig till finanskrisen. Därför ska företagens rätt till avdrag för företagens nettofinansieringskostnader avskaffas. Då uppnås likabehandling av eget och främmande kapital.

Tror jag det. Om man beskattar bolagsvinster, dvs inte ger avdrag för kostnaden för det egna kapitalet, blir finansiering med eget kapital missgynnat. Men varför åtgärda det genom att gå över ån efter vatten?: Först beskatta avkastningen av eget kapital och sedan - genom vägrad avdragsrätt för ränta - beskatta även lånat kapital, i stället för att avskaffa beskattningen av avkastningen av det egna kapitalet, dvs avskaffa bolagsbeskattningen. Då blir det likabehandling av eget och lånat kapital. Dessutom försvinner en rad juridiska, ekonomiska och praktiska problem som bolagsbeskattningen föranleder.

Den fråga man borde ställa sig är varför bolagsbeskattningen är så oundgänglig att den tillåts förorsaka alla dessa problem. Den är inte oundgänglig. Tvärtom den är helt onödig och rent av  skadlig, är extremt komplicerad och försörjer legioner av skattekonsulter och skatteakademiker och förorsakar skattemyndigheter och domstolar konstlade och nära nog olösliga problem. F.n. är det det s.k. BEPS-programmet som drivs för att bemästra skattens skadeverkningar. Och ändå är bolagsskatten relativt sett obetydlig. Kameralt sett ger bolagsskatten i de flesta länder inte mer än 5-7 procent av totala skatteinkomster. Realt sett ger den ingenting. All bolagsskatt finansieras av löner, priser och - på kort sikt - utdelningar, som får minskade beskattningsunderlag p.g.a. bolagsskatten.

Nu har det gått så långt att till och med de europeiska skattekonsulternas egen internationella organisation Confederation Fiscale Europeenne (CFE) börjat ifrågasätta bolagsbeskattningen. I strid mot vad som rimligen måste vara deras eget försörjningsintresse för de nu fram kravet: Let's get rid of Business & Corporate Income Tax.

ETT UTMÄRKT FÖRSLAG
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar