tisdag 23 februari 2016

ÄR DET BOSTADSBRIST I SVERIGE?

I Sveriges Television (SVT) pågår ett slags kampanj om bostadsbristen. Det finns alldeles för få bostäder vittnar alla om. Allmänheten uppmanas att rapportera sina bostadsbekymmer.
Jag roade mig med att titta på Statistiska Centralbyråns statistik över bostadsbeståndet.
Enligt SCBs bostadsstatistik fanns det år 2014 2,0 milj. småhus, 2,4 milj. lägenheter i flerbostadshus och 0,2 milj. specialbostäder (äldre- och studentboenden). Därtill 0,6 milj. fritidshus, varav många säkerligen är vinterbonade.  De ger drygt 2 personer per bostad med en befolkning på 10 miljoner. Det låter inte som någon fysisk brist på boutrymme. Tyvärr har jag inga uppgifter om bostadsytor, men hur många lägenheter är dimensionerade för färre än 2 personer? Hur många småhus är dimensionerade för färre än 4 personer? Om genomsnittligt 2 personer bor i lägenhet och 4 i småhus, finns det bostäder för 12,8 miljoner människor, bortsett från specialbostäder och fritidshus.


Småhus 2 007 664
Lägenheter i flerbostadshus 2 356 831
Bostäder 4 364 495
4*småhus + 2*lägenhet 12 744 418
Specialbostäder 226 731
Fritidshus 571 277
Innevånare 2014
Män 4 866 363
Kvinnor 4 871 196
9 737 559
Invånare per bostadsenhet 2,23
Invånare per "minimi"-bostad 0,76
Siffrorna gäller för hela landet och de regionala och lokala skillnaderna kan vara stora. I Stockholms län fanns det 2014 685.944 lägenheter i flerbostadshus och 265.024 småhus. Med samma sätt att räkna skulle det räcka till c:a 2,5 miljoner människor. Stockholms län har c:a 2,2 miljoner invånare. Invånare per bostadsenhet är 2,31 och invånare per "minimi"-bostad 0,90.
Vid närmare granskning visar det sig att siffrorna inte skiljer sig särskilt på länsnivå och inte heller på A-regionnivå såvitt avser Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtliga län ligger invånarantal per bostadsenhet på mellan 2,01 (Jämtland) och 2,39 (Uppsala). Om villor antas kunna hysa fyra och flerfamiljshuslägenheter 2 personer blir det 0,64 (Jämtland) och 0,9 i Stockholm; i A-regionen Stockholm blir det 0,91.
"Brist" sägs i kampanjen föreligga i så gott som varje kommun. Enligt en artikel i SvD är det bara tre kommuner som inte har bostadsbrist. Enligt samma artikel anser Boverket att det behövs 700 000 nya bostäder fram till 2025. Det är 70 000 bostäder per år!!!Det är en "politisk" brist. Villakapitalet är i förhållande till annat kapital synnerligen lågbeskattat, vilket drivit upp villapriserna/möjliggjort överkonsumtion av villaytor och utestängt en stor del av befolkningen från den boendeformen. "Flyttskatten" motverkar omsättningen på villa- och bostadsrättsmarknaderna. Hyresregleringen har under 75 år förhindrat en marknadsprissättning och utestängt dem som inte redan har bostad och skapat decennielånga bostadsköer/svart marknad.
SVTs hemsida finns en välgörande klargörande intervju med Boverkets analytiker Bengt Hansson: Det går inte att bygga bort bostadsbristen.  


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar