fredag 26 september 2014

KLIMATKOMPENSATION ÄR INTE AVDRAGSGILL

Högsta förvaltningsdomstolen har i dagarna nedkommit med en dom (mål nr 2735-14) om ett företags avdragsrätt för s.k. klimatkompensation.


Man tar sig för pannan.


Saltå Kvarn AB är ett företag som bedriver verksamhet avseende ekologiska jordbruksprodukter. Skatteverket vägrade bolaget avdrag vid inkomsttaxeringen för kostnader för vad som avsågs vara klimatkompensation. Frågan har därefter prövats av Skatterättsnämnden, som i ett förhandsbesked fann att bolaget var berättigat till avdrag för såväl utgifter för ersättning till ett konsultföretag för analys och beräkning av klimatpåverkan av bolagets transporter som för förvärv av s.k. utsläppskrediter. Den ersättning som bolaget betalar skapar förutsättningar för att, inom ramen för ett privat projekt, plantera träd i Uganda.


Allmänna Ombudet hos Skatteverket, som uppenbarligen delade bolagets och Skatterättsnämndens uppfattning, yrkade hos Högsta Förvaltningsdomstolen att förhandsbeskedet skulle fastställas.


Högsta Förvaltningsdomstolen ansåg dock att endast konsultationskostnaderna var avdragsgilla. I fråga om klimatkompensationen fann domstolen att någon direkt motprestation inte kom bolaget till del. Det fanns inte heller någon egentlig anknytning mellan bolagets verksamhet avseende ekologiska produkter och trädplanteringen. Kostnaden ansågs därför inte avdragsgill.


HFDs hänvisning till rättsläget förtjänar att återges.


Rätten till avdrag för de aktuella utgifterna ska prövas mot bestämmelserna i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet och de allmänna bestämmelserna i 9 kap. 2 § om avdragsförbud för gåvor m.m.


Av regleringen följer att utgifterna är avdragsgilla om de syftar till att förvärva och bibehålla inkomster och avdragsförbudet inte är tillämpligt. Avdrag kan komma i fråga även om det inte förekommer någon direkt motprestation men däremot en stark anknytning mellan den egna verksamheten och den verksamhet som stöds (RÅ 1976 ref. 127 I och II samt RÅ 2000 ref. 31 II). Den omständigheten att företaget kan få förbättrad goodwill och utgifterna således kan vara kommersiellt motiverade hindrar inte att avdragsförbudet kan vara tillämpligt (RÅ 2000 ref. 31 I).


Alltså: Avdragsrätt föreligger för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster (16 kap. 1 § IL). Om så inte direkt är fallet kan avdrag ändå medges vid "stark anknytning". Dock inte om kostnaden är en gåva (9 kap. 2 §). Inte ens om gåvan ger förbättrad goodwill och alltså kan vara kommersiellt motiverad.


De åberopade rättsfallen från år 1976 avser företags avdragsrätt för bidrag till kampanjer mot nedskräpning. Avdrag medgavs ett företag (PLM) som tillverkade engångsförpackningar (I) men vägrades ett företag (KF) som använde sådana förpackningar för sina produkter (II). Fallen från år 2000 avsåg Procordias/Pharmacias sponsring av Kungliga Operan (avdrag vägrades) resp. Falcon bryggeriers bidrag (avdrag medgavs) till Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Göteborgs ornitologiska Förening (GOF). Enligt träffad överenskommelse mellan Falcon och SNF respektive GOF skulle Falcon bidra ekonomiskt till projekt Pilgrimsfalk. Falcon fick rätt att i sin marknadsföring av drycker framhålla att företaget stödde arbetet med att rädda pilgrimsfalken.


Som alla förstår är gränsdragningen mellan rätt till och förbud mot avdrag glasklar. Är gåvan en gåva är den inte avdragsgill, även om den är kommersiellt motiverad.


Suck. Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar