torsdag 22 augusti 2013

FÖRHANDSBESKED I SKATTEFRÅGOR

Regeringen har den 22 augusti beslutat om direktiv (Dir. 2013:80) till en utredning om hur möjligheterna till förhandsbesked i skattefrågor kan förbättras. En särskild utredare ska se över lagen om förhandsbesked i skattefrågor och lämna förslag på förbättringar. Utredaren ska också analysera om det behövs någon kompletterande form av bindande besked i förväg i skattefrågor. Syftet är att öka förutsägbarheten och stärka rättssäkerheten ytterligare för enskilda på skatteområdet.  Uppdraget ska redovisas senast den 29 augusti 2014.

Nuvarande ordning har gällt utan större förändringar sedan 1950-talet. Enligt regeringens mening finns det därför anledning att göra en översyn av institutet.

 
I direktiven anförs bl.a:

Med hänsyn till den globaliserade omvärlden och det svenska EU-medlemskapet har den materiella skatterätten med tiden blivit alltmer komplex. Detta gäller särskilt de regler som berör företagsbeskattningen och koncernbeskattningen, men också mervärdesskattesystemet.

De mest tidskrävande och rättsligt komplicerade och svårutredda fallen gäller företagsbeskattningen. Utan beskattning av företagsvinst skulle förhandsbeskedsinstitutet förmodligen kunna fortleva utan förändring i 50 år till. Såvitt gäller mervärdesskatten (momsen) skulle en avsevärd del av de rättsliga och tekniska problemen bortfalla om  momsplikt avskaffades vid transaktioner mellan momspliktiga.

SvD 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar