fredag 9 mars 2012

UTREDNING OM STÄRKT RÄTTSSÄKERHET I SKATTEFÖRFARANDET

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (dir. 2012:14).

Utredaren ska bl.a.
• analysera systemet med skattetillägg och skattebrott respektive
tulltillägg och tullbrott, bl.a. med beaktande av Europakonventionen,
samt ge förslag på lämpliga författningsändringar
i syfte att ytterligare stärka rättssäkerheten för
enskilda,
• analysera nivåerna på skattetillägg och, om det bedöms
lämpligt, föreslå ändrade nivåer,
• när det gäller skattetillägg även analysera frågor som rör
normalt tillgängligt kontrollmaterial och risken för skatteundandragande
samt, om det bedöms lämpligt, föreslå
författningsändringar,
• analysera reglerna om tredjemansrevision och föreslå författningsändringar
som ytterligare stärker rättssäkerheten,
och
• analysera reglerna om ersättning för kostnader för ombud,
biträde eller utredning i ärenden och mål om skatt m.m. och
föreslå författningsändringar som ytterligare stärker rättssäkerheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 september 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar