fredag 14 oktober 2016

MATS PERSSON (L) OM SÄNKT BOLAGSSKATT

Mats Persson skiver i en debattartikel i SvD den 14 oktober att Sverige måste genomföra ett antal reformer för att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft. Som första punkt nämner han Mer attraktiva bolagsskatter.
Irland som det tydligaste exemplet, bedriver idag en aktiv politik för att attrahera utländska företags­etableringar genom attraktiva bolagsskatter. I somras aviserade Storbritannien, som en konsekvens av brexit, att man avser att sänka bolagsskatten från 20 till 15 procent. 
Jag tror det är första gången som en svensk politiker föreslår detta.
Så självklart, men så politiskt omöjligt. Tills nu!!!

Avskaffa bolagsbeskattningen.

onsdag 5 oktober 2016

IFA OCH BEPS

International Fiscal Association (IFA) är en internationell organisation som verkar för att med vetenskaplig inriktning studera och vidareutveckla internationell och komparativ skatterätt. Det är den enda fristående (non-governmental) och generella  (non-sectoral) internationella organisationen som sysslar med skattefrågor. Organisationen har ca 11 000 medlemmar från ca 90 länder. Medlemmarna tillhör alla kategorier professionellt verksamma skatteexperter från departement, skattemyndigheter, domstolar, akademier, affärs- och industrivärlden och konsult- och advokatvärlden m.m. I 50 länder har underföreningar (Branches) etablerats. Medlemmarna samlas årligen till en kongress. Varje medlemsland bidrar därvid med en nationalrapport över två givna ämnen, som sammanfattas i en generalrapport, vilken presenteras och diskuteras i paneler. Därutöver ordnas ett antal seminarier över olika aktuella ämnen.

Igår presenterades och diskuterades i den svenska IFA-föreningen de svenska bidragen till IFA-kongressen i Rio nästa år. Det ena bidraget, Assessing BEPS: Origins, standards, and responses, är skrivet av professorerna Bertil Wiman och Anders Hultqvist; det andra, The Future of Transfer Pricing, av Anders Alvin från Volvo och  från Skatteverket.

Det första ämnet handlar om genomförandet av en gigantisk pågående aktivitet som sammanfattas i akronymen BEPS, uttytt Base Erosion and Profit Shifting. Det är ett förslag till åtgärdsplan, framlagt av OECD i februari 2013, med syfte att förhindra att länders skattebaser eroderas genom att internationella bolag utnyttjar olika länders nationella skattelagstiftningar och därmed kan allokera intäkter och kostnader till länder med låg eller ingen beskattning alls. Åtgärdsförslaget lades fram på förfrågan av G20-länderna och det godkändes av G20-ländernas finansministrar under deras möte i Moskva i juli 2013.För att motverka att de olika nationella lagstiftningarna öppnar för internationell skatteplanering, föreslår OECD en åtgärdsplan (actions) med 15 fokusområden, vilka OECD har identifierat som särskilt problematiska. Dessutom föreslås omfattande informationslämnande för företagen och informationsutbyte mellan ländernas skattemyndigheter. Risken för läckor är uppenbar. Det är lätt att föreställa sig konsekvenserna av att hemlig information från strategiskt viktiga företag läcker ut till allmänheten eller främmande länders myndigheter. I själva verket kan föreställningen att det går likrikta alla länders företagsbeskattningssystem liknas vid ett stort Babelstornsbygge.

Det andra ämnet är mera traditionellt i den meningen att det behandlar ett rättsområde, Transfer Pricing. Transfer pricing omfattar föreställningen att det går att fastställa korrekta avräkningsvärden vid transaktioner mellan närstående företag. Principen är att prissättningen ska ske som mellan oberoende parter (armlängdsprincipen). OECD har i decennier utarbetat "manualer", Transfer Pricing Guidelines, för vilka metoder att fastställa priser som är godtagbara för beskattningsändamål. Att det går konstruera korrekta priser är naturligtvis en illusion, och tvisterna mellan företag och skattemyndigheter och mellan olika länders skattemyndigheter är legio. Ämnet är följaktligen från olika utgångspunkter och i någon form återkommande på så gott som varje IFA-kongress. På den nyss avslutade kongressen för 2016 i Madrid var sålunda BEPS ett framträdande ämne. Ett huvudämne hade rubriken Corporate Tax Officers Respond to BEPS, där ett antal företrädare för internationella företag deltog och redovisade hur anpassningen till BEPS fortskred och vilka problem som uppkom. Därtill kom även de traditionella seminarieseanserna om IFA/EU och IFA/OECD att till stor del handla om olika aspekter av BEPS. Entusiasmen inom OECD för BEPS var inte att ta fel på. En av OECD-representanterna i panelen såg tom. den kommande utvecklingen på det internationella beskattningsområde efter BEPS som "a brave new world". Aldous Huxleys dystopiska roman med den titeln förespeglar dock knappast någon lyckosam framtid för mänskligheten. För att hålla människorna på plats och medgörliga tilldelas de dagligen en ranson av den ultimata drogen soma. Månne har alla entusiastiska BEPS-anhängare redan fått en dos av soma?

De båda ämnena för kongressen i Rio tangerar varandra, eftersom transfer pricing är en viktig del i BEPS. Det föreslås dels ett omfattande dokumentationsarbete, så att företagen ska kunna motivera de använda priserna, dels regler om hur immaterialrätter, risk och kapital ska allokeras och prissättas samt hur koncernunika transaktioner kan värderas.

Genomförandet av BEPS-projektets olika delar pågår f.n. världen över och dragkampen om beskattningsunderlagen kommer att tillta. I det momentum som BEPS skapat, kommer staterna att aktualisera aspekter som gynnar dem och söka förhindra konsekvenser som  missgynnar dem. Det innebär en förändring i synen på var vinster ska anses ha uppstått. Brasilien, Indien, Indonesien och Kina och andra folkrika stater kommer att utnyttja den diskussion om fördelningsnycklar som kommer att uppkomma. De hävdar att värdet av etablerade varumärken är beroende av försäljning på deras marknader. I kraft av sin ekonomiska styrka kan de kräva att få beskatta en större andel av de multinationella företagens vinster.

Vad gäller BEPS genomförande i Sverige, varom ytterst få är  medvetna, påtalades i rapporten svårigheterna att överhuvudtaget kartlägga och beskriva arbetet. Vad som sker utförs helt och hållet i finansdepartementet och Skatteverket. Akademiska forskare, organisationen Svenskt Näringsliv och riksdagsmän, som har begärt att få ta del av finansdepartementets analyser och beräkning av utfallet, har nekats insyn. Finansministern har i ett anförande i riksdagen den 16 juni 2016 hävdat att Sverige skulle vara en vinnare. Andra hävdar att Sverige som ett lite land har mycket litet att sätta emot när de stora länderna flyttar fram positionerna. Det är ju fråga om att mäta något så efemärt som en företagskoncerns verkliga resultat - vilket till stor del innefattar framtidsbedömningar - och hur stor del därav som rätteligen tillkommer ett land där företaget (i någon svårdefinierbar mening) är verksamt. Den som skriker högst kommer att få rätt!

Det är faktiskt ganska enfaldigt att tro att just Sverige skulle gå vinnande genom processen. Finansministerns argument tycks vara att om skattereglerna likriktas över hela världen så att konkurrensvillkoren utjämnas, kommer Sverige att bli en vinnare, eftersom vi redan har en restriktiv lagstiftning mot skatteflykt och internationell skatteplanering.

Vinsten kommer dock inte att bestå i att få aktuella och förväntade intressen tillgodosedda i förhandlingarna om formuleringarna i BEPS-dokumenten, utan i om Sveriges företag i framtiden kommer att med stöd av dokumenten kunna hävda rätt till större andel av koncernvinsterna än idag. Det förefaller osannolikt. Regeringen har inte heller berett marken för en sådan utveckling. Snarare lär det bli så att Sverige får en mindre del av kakan, dvs. lägre svensk skatt. Därtill kommer att Sverige kommer att få reducera sin (lägre) skatt med den skatt som betalas till andra länder, dvs ett skattebelopp som blir högre pga. att dessa får större andel av vinsten. Två negativa effekter som gör att det kanske inte blir någon skatt alls till Sverige.

Egentligen är det egendomligt att arbetet med något så väsentligt, som att göra landet till en attraktiv plats för företagsetablering genom en gynnsam skattelagstiftning, inte görs i samverkan med dem som ska göra jobbet. Ingen frågar näringslivet vad det vill ha; ja, regeringen till om med nekar insyn i de bedömningar den gör.

Nu kan man ju undra hur en beskattning av företagsvinst kan göras gynnsam för företagen.

Med tanke på det enorma arbete som lagts ned på BEPS och som pågår runt om i världen att implementera reglerna, måste man tro att bolagsskatterna är av fundamental betydelse för länderna. Det är de inte. I de allra flesta länderna svarar bolagsskatterna för omkring 5 procent av samtliga skatter.

Genom beskattningen omfördelas ett lands produktionsresultat. Något annat finns inte att dela på. Produktionsresultatet (bruttonationalprodukten, BNP) beräknas till summan av konsumtion och bruttoinvesteringar. Spegelbilden av BNP är bruttonationalinkomsten (BNI), som består av löner och sparande. Den stora skattebasen, lönekostnaderna, som också motsvarar konsumtionen, utgör ca 75 procent av BNP/BNI. Bruttoinvesteringarna, dvs den del av produktionen som inte konsumeras, motsvarar ca 25 procent. Om avskrivningarna beräknas till 30 procent, utgör nettoinvesteringarna, dvs. företagsvinsterna, 17,5 procent. Investeringarna/företagsvinster utgörs här inte bara av vinster in privata företag utan också av offentliga investeringar och investeringar i organisationer som inte är skattesubjekt. Om drygt hälften av alla vinster uppkommer i skattesubjekt utgör bolagsskattebasen kanske 10 procent av BNP. BNP uppgår till ca 4 tusen miljarder kronor. Med en skattesats på 22 procent skulle totala skatten bli ca 88 miljarder kronor. Enligt budgetpropositionen för 2017 s. 469 beräknas företagsskatterna för år 2016 till 105,5 miljarder kronor.

Skattebasen är kanske 10 procent av BNP, vilket innebär att staternas inkomst från bolagsskatten av ofrånkomliga rent strukturella skäl aldrig kan bli stor. Dessutom är bolagsskattebasen mycket känsligare är löne- och konsumtionsskattebaserna, eftersom investeringsbeslut baseras på avkastning efter skatt. Vidare finansieras bolagsskatten av företagens kunder, anställda och delägare, varför bolagsskatten endast är kameral. Den skatt som bolagen betalar kan ses som en förskottsbetalning av de skatter på löneinkomster, lönekostnader, räntor, utdelningar och konsumtion som i sinom tid ändå skulle komma att betalas. I det långa loppet är det bara individer som betalar skatt.

Avskaffa bolagsbeskattningen

fredag 23 september 2016

ETT KOMPLICERAT SKATTESYSTEM

Riksrevisionen har granskat hur Skatteverket och regeringen arbetar för att hantera några delar av den komplexitet som finns i det svenska skattesystemet. Resultatet av granskningen redovisas I granskningsrapporten Att hantera ett komplicerat skattesystem – Arbetet med att förenkla för företagen.

Riksrevisionens slutsats
Riksrevisionens övergripande slutsats rörande regeringens regelförenklingsarbete är att det sker i låg takt och att de förändringar som föreslås ofta är av begränsad omfattning. För att det ska bli större märkbara förenklingar för företagen krävs att regeringen intensifierar sitt arbete med regelförenkling på skatteområdet, i syfte att skapa fler och mer långtgående förenklingar.

Suck.
Bolagsskatten är onödig, skadlig och med nödvändighet extremt komplicerad. Kameralt ger den - och kan endast ge - begränsade skatteinkomster; ca 5 procent av totala skatter och avgifter. Reellt ger den ingenting.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

måndag 19 september 2016

KAROLINSKAS SKATTESNURRA

Inte nog med att Nya Karolinska Sjukhuset blir dyrare och dyrare, nu tillstöter skatteproblem, enligt en artikel i SvD den 19 september. Skatteverket har underkänt ränteavdrag på drygt 25 milj. kr för det samägda bolaget Swedish Hospital Partners holding, SHP.  I tidens fullbordan - lånet löper med 9 procents ränta till 2043 - blir det mycket mer.

Bolaget ägs till lika delar av det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree och det svenska byggbolaget Skanska.

Sedan 2013 är det så att enligt 24 kap. 10 b § inkomstskattelagen (1999:1229) får
ett företag som ingår i en intressegemenskap [normalt] inte dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskap.
Härifrån finns det undantag i 10 d §.              
Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten.  
Eftersom Skanska är ett svenskt företag som beskattas med 22 procent, är räntebetalningar till Skanska avdragsgilla för SHP.

I 10 a § finns definitionen på intressegemenskap.
Företag ska vid tillämpning av 10 b - 10 f §§ anses vara i intressegemenskap med varandra om
  • 1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget, eller
  • 2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning.  

Ägandet via Innisfree tycks ske genom två fonder som administreras av Innisfree, dvs ägandet SHP är fördelat på ett stort antal investorer i respektive fond. Det tycks vara så att räntan inte beskattas hos Innisfrees fonder - i vart fall inte med mer än 10 procent.

Enligt tidningsartikeln äger den ena fonden 37,5 och den  andra 12,5 procent, dvs mindre än 40 procent, som i förarbetena till lagen anges som gräns för "väsentligt inflytande". Därför gäller inte begränsningsregeln enligt SHP. Fråga torde därför om tolkningen av innebörden av "på annat sätt" eller "står under huvudsak gemensam ledning".

En lång och dyrbar skatteprocess kan förutses. Till vilken nytta?

Avskaffa bolagsbeskattningen.

SvDGENERAL ELECTRIC INVESTERAR I IRLAND

SvD skriver den 19 september att General Electric avser att bygga fyra läkemedelsfabriker i Irland för 150 milj. euro. I Irland är bolagsskattesatsen 12,5 procent, vilket kan jämföras med drygt 35 procent i USA. Verksamheten väntas generera 500 arbetstillfällen.
Om man tänker sig att investeringen ger mediokra 15 procent avkastning på eget kapital, dvs drygt 20 milj. euro och lönesumman uppgår 50 milj. euro (500*100.000 euro) att beskattas med t.ex. 30 procent, avstår den irländska staten från bolagsskatteinkomster på 12,5 procent (om "normal bolagsskattesats antas vara 25 procent) av 20 milj. euro, dvs 2,5 milj. euro och drar in 15 milj. euro i löneskatter. Först om avkastningen på eget kapital vore 90 procent, skulle rabatten "kosta" mer än tillskottet av löneskatter (dvs 135 milj. *skatterabatten 12,5 % = 17).

I USA skulle bolagsskatten varit motsvarande ca 7 milj. euro vid en avkastning på 15 procent. USA förlorar både arbetstillfällen och bolagsskatteinkomster.

Undra på att företagen investerar i Irland.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

fredag 9 september 2016

VAD INNEBÄR BEPS OCH VAD INNEBÄR DET FÖR SVERIGE

Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige, har skrivit en synnerligen läsvärd artikel under ovanstående rubrik i tidskriften Skattenytt nr 9 2016 sid. 639.
Anbefalles till läsning.
Det enda som saknas är den självklara slutsatsen: avskaffa bolagsbeskattningen.

SKATTEDUMPNING - PROBLEM ELLER LÖSNING

Jörgen Hellman (S) och Rasmus Ling (MP), båda ledamöter av skatteutskottet, skriver i SvD den 9 september under rubriken Skattedumping, ett reellt problem. De påstår att "det är så illa (sic!) att multinationella företag i genomsnitt betalar 30 procent lägre skatt än bolag verksamma i bara ett land".
Det är säkerligen så att internationellt verksamma företag har möjlighet att reducera sin skattebelastning genom att utnyttja olika länders skilda skatteregler, t.ex. genom att förlägga verksamhetsgrenar och aktiviteter i länder med lindrigare beskattning. Men hur skattereduktionen kan mätas till just 30 procent kan ifrågasättas, och än mer att detta skulle vara "illa". Illa är det om ett land ger förmåner i form av subventioner och skattelindringar åt vissa företag i landet. Så tycks det ha varit i Irland i den aktuella Apple-affären. Däremot måste det stå varje land fritt att locka till sig investerare eller avstå från att i onödan störa sitt näringsliv genom att avskaffa en skadlig skatt som bolagsskatten eller att åtminstone ha en låg beskattning, t.ex. 12,5 procent som Irland har.

Bolagsskatten gläder och göder bara skattekonsulter och skatteakademiker.

Antydandet att staten gått miste om 16 miljarder kronor i bolagsskatteinkomster genom den borgerliga regeringens nedsättningen av bolagsskattesatsen 2013 stöds knappast av verkligheten: skatten på företagsvinster beräknas i budgetpropositionen för 2016 (tabell 7.3 sid 361) under åren 2012 - 2019 till  89,5,  89,0,  91,5,   97,1,  101,3,  105,1, 110,3 och 114,8 mdr kr.


Avskaffa bolagsbeskattningen.