lördag 22 september 2012

MOMS MELLAN MOMSARE HAR NÅTT RIKSDAGEN

Nu har insikten om den onödiga och fusk-/felbefrämjande "momsen mellan momsare" nått Riksdagen.


Riksdagsledamöterna Kurt Kvarnström och Carin Runeson har till höstriksdagen ingivit följande motion.

Under många år har moms-frågorna varit en källa till omfattande fusk. Vi anser att det behövs en ordentlig översyn av reglerna för att stoppa detta.

Följande typer av momsfusk förekommer:
1. minskning av raden utgående moms i deklarationen (svartjobb)
2. ökning av raden ingående moms (bedrägeri)
3. uppbördsbrott: man deklarerar korrekt men betalar inte nettoskulden.
Svinnet i momssystemet uppgår enligt ”skattefelskartan” 2007 till 35 mdr/år, där typ 1 och 2 utgör ungefär hälften vardera. Typ 3 ingår inte i skattefelet.

Det som måste till är en radikal förenkling av systemet:
Avskaffa skyldigheten (=rättigheten ur bedragarnas synvinkel) att debitera moms när köparen är skattskyldig. Antalet transaktioner kommer att minska enormt, och tillfällena till bedrägeri minskar i samma mån.

Systemändringen kan göras i två olika former:
a) Undantagen från avdragsrätten (bostäder, bilar och mc) avskaffas helt,
b) Undantagen behålles tills riksdagen hittar ett annat sätt att tillämpa "rättvisa". (Varför ska det vara moms på mat men inte på bostäder?)
I denna variant måste leverantören debitera moms.

Om vi bortser från undantagen är det enbart försäljningen till konsumenter som ger staten några intäkter.

Rent tekniskt finns det olika lösningar för hur skyldigheten att debitera moms ska definieras. Skatteverket kan t.ex. utfärda någon form av certifikat för de skattskyldiga.

Under några år har man tillämpat "omvänd skattskyldighet", ett system som uppenbarligen inte hindrar falskdeklaration och som medför extra besvär och kostnader för ärliga företagare.

Problemet finns inom hela EU. Svinnet totalt har beräknats till 100 mdr Euro/år.

"Momslagen är som gjord för bedrägerier", yttrade en kammaråklagare redan på 90-talet.

Vi anser att man snarast behöver göra en ordentlig översyn av moms-reglerna.
 

Att motionen leder till mer än ett artigt avvisande av skatteutskottet och en reservation av partisympatisörer (ingen av motionärerna sitter i skatteutskottet) är knappast att hoppas på. Men droppen kanske urholkar stenen. Deras idé är fullkomligt riktig. Låt bara dem som idag levererar in den moms som stannar hos staten ta ut moms av sina kunder. Moms som debiteras kund som är skattskyldig betalas ut av staten till den som betalt till sin leverantör som redan betalat in exakt samma belopp till staten. Ren rundgång. Ett av Skatteverket utfärdat certifikat som visa att och i vilken omfattning en företag är momsskatteskyldig skulle räcka för att kunna underlåta momsdebitering av en kund.

Summa utgående moms uppgår till 1.600 miljarder kronor och summa ingående moms till 1.300 miljarder kronor. Mellanskillnaden, 300 miljarder kronor, utgör statens momsinkomster och den inlevereras av de sista produktions-/distributionsledens företag vid försäljning till privatpersoner och företag som inte är momsskatteskyldiga (banker, försäkringsbolag och fastighetsförvaltare som inte valt frivillig skattskyldighet). All momshantering vid försäljning till skattskyldiga företag är helt meningslös.

1.300 miljarder kronor snurrar bara runt mellan företagen och staten. Helt i onödan och utgör en frodig mylla för fusk och fel. Förutom att juridiska problem (t.o.m. Skatteverket gör fel) uppkommer som nu dränker skatteförvaltningen och domstolarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar