måndag 16 april 2012

VÅRPROPOSITIONEN

Vårpropositionen (2011/12:100) är lagd.

Förhoppning finns om snar sänkning av bolagsskattesatsen. Tyvärr verkar den bli begränsad till det utrymme skärpta regler mot räntesnurror antas ge. I avvaktan på Företagsskattekommitténs slutbetänkande hösten 2013 verkar det kunna bli en sänkning på några procentenheter fr.o.m. 2013. Alltid något.

Så här skriver finansministern i propositionen (s. 66).

Den budgetförstärkning som därvid uppkommer skulle isolerat sett leda till en ökad skattebelastning på bolagssektorn, vilket vore i strid med vad den internationella utvecklingen kräver. Budgetförstärkningen ska därför komma företagssektorn till del, vilket t.ex. kan ske genom att bolagsskattesatsen sänks. I avvaktan på förslagen från Företagsskattekommittén bör detta ske som ett inslag i en långsiktig strategi för att stärka konkurrenskraften, samtidigt som förslagen om effektivare ränteavdragsbegränsningar genomförs fr.o.m. den 1 januari 2013.


Därefter kommer

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt i alla delar av Sverige genom att skapa attraktiva företags- och livsmiljöer. Att låta hela Sverige växa handlar om förutsättningarna för arbete, entreprenörskap, företagande och boende i alla delar av landet.


Måtte det inte vara ett förebud om nystartzoner. Utredningen om nystartzoner, Fi 2011:04, med kammarrättslagmannet Christer Sjödin som utredare ska vara klar den 1 augusti 2012.

SvD
SvD
DN
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar