onsdag 18 april 2012

ANDERS BORG VILL SÄNKA BOLAGSSKATTEN KRAFTIGT

Bolagsskatten ska sänkas betydligt mer än vad som hittills är känt, skriver Dagens Industri den 18 april (s. 8). Till DI säger han att han vill sänka skatten i två steg till "ett par procentenheter under 20".

Bravo. Men det kunde vara mer. Men de politiska och pedagogiska problemen är nog för stora.

Han säger:
Företagsskatteutredningen ska hitta en bred förändring som innebär att det blir väsentligt mindre av ränteavdrag och väsentligt lägre skattesats. Sverige har, om vi går den här vägen, goda förutsättningar att komma ned i en bolagsskattesats som ligger påtagligt under de andra konkurrentländerna.


Väsentligt lägre skattesats har knappast Företagsskatteutredningen fått i uppdrag att utreda eller föreslå. I direktiven står bl.a. att

[e]n central utgångspunkt för kommittén är att bolag även fortsättningsvis ska beskattas genom traditionell inkomstbeskattning. Reglerna bör ge goda skattemässiga villkor för företagande och investeringar samt utformas på ett sådant sätt att en större enhetlighet uppnås och att asymmetrier undviks i största möjliga utsträckning. Kommittén bör i så stor utsträckning som möjligt sträva efter att ta fram förslag som breddar bolagsskattebasen för att finansiera en sänkning av de skatter som betalas av bolagssektorn.
De föreslagna ändringarna bör sammantaget inte leda till att skattebetalningarna från bolagssektorn ökar vid en statisk beräkning av budgeteffekten. I sammanhanget ska även en analys göras av långsiktiga effekter av förslagen. I den mån de förslagna ändringarna skulle leda till minskade skattebetalningar från bolagssektorn ska kommittén föreslå finansiering.


Anders Borg säger i DI-intervjun att han
tror att det är fullt realistiskt att vi kan komma ett par procentenheter under 20. Men då talar vi om fem, sex, kanske sju år fram i tiden.


Men då lär vi inte "komma ned i en bolagsskattesats som ligger påtagligt under de andra konkurrentländerna". Redan nu ligger flera EU-länder under 20 och trenden är sjunkande. Se tabellen nedtill till höger.

"En bred förändring som innebär att det blir väsentligt mindre av ränteavdrag" uppnås enklast med en mycket låg bolagsskatt. Då behövs inte de extremt komplicerade regler som vi redan infört för finansiering av koncerninterna aktieförvärv och än mindre de regler som nyligen föreslagits för all koncernintern upplåning.

Anders Borg. Alla de problem du satt Företagsskattekommittén att lösa löses enkelt och effektivt genom att avskaffa bolagsbeskattningen. Och kommer inte att kosta något.

Konjunkturinstitutets chef Mats Dillén tycker att dagens uteblivna styrräntesänkning från Riksbanken ökar behovet av stimulanser från finanspolitiken. En snar sänkning av bolagsskatten kan vara en åtgärd.

Varför beskattas tillväxt?

SvD
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar