onsdag 1 januari 2014

BOLAGSSKATT ÄR INTE CSR

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson säger i en intervju i SvD den 29 december att
skatt borde ses som en fråga om ansvarsfullt företagande precis som frågor om miljö och barnarbete.
Han tycker att skatter bör behandlas som en fråga om företagens samhällsansvar eller CSR (corporate social responsibility eller företagens sociala ansvar).

Jag tror inte IH någonsin har gjort en deklaration för ett större företag. Det är nämligen inte bara att ta ett befintligt bokslut och trycka på knappen för "skriv ut deklaration". Eventuellt efter att ha gjort några justeringar så att bolaget får betala lite mer skatt än som programmet räknar fram.

Beskattningsresultatet baseras på företagets bokslut. Detta innehåller konsekvenser av tidigare fattade beslut om investeringar, finansieringar, affärshändelser mm. Bokslutet innefattar ett oändligt antal ställningstaganden till värderingar av tillgångar och skulder och dispositioner innan den bokföringsmässiga vinsten kan bestämmas. Till stor del är resultatet beroende av uppskattningar av framtida betalningsflöden. Beroende på olika bedömningar kan därför resultatet ofta bestämmas inom mycket vida ramar. Ovanpå detta kommer särskilda regler i skattelagstiftningen. Extremt komplicerade regler. Vissa regler syftar till att lindra eller uppskjuta beskattningen av vinster. I koncerner finns t.ex. regler för samordning av bolagens skattemässiga resultat. Det finns skatteregler för samgåenden och företagsdelningar. Andra regler innebär skatteskärpningar t.ex. i form av begränsningar av rätten till avdrag för vissa kostnader. Det finns regler om avskrivningar och värdering av tillgångar och skulder, som inte alltid överensstämmer med de bokföringsmässiga principerna. I internationella företag måste andra länders redovisningsregeler och skattebestämmelser beaktas. Om dessa är fördelaktigare än de svenska, ska då de inte få utnyttjas? Att som genomgående princip ha att hela tiden till ekonomisk nackdel för företaget beakta skattekonsekvenserna är omöjligt. Varför skulle det vara en bättre princip än att utnyttja reglerna till företagets fördel.  Reglerna ska följas, givetvis, men det finns inte något annat än reglerna att följa.

Hur företagen sköter sig i fråga om miljö och barnarbete är en fråga hur man beter sig mot sina medmänniskor. Det är en moralfråga. Allt skadligt kan inte förbjudas, men ändå avstår de flesta från vad som kan skada andra, eftersom de på goda grunder kan kritiseras offentligt. Skatt, däremot, är ett påfund för att finansiera offentlig verksamhet och politiska beslut. Införandet av en skatt kan måhända motiveras med moraliska argument. Men sedan skatten är beslutad, kan man inte hävda att att det är mer moraliskt att betala mer skatt än lagen kräver, eller att det är mer moraliskt att betala en hög skatt än en låg skatt. Eller att det är mer skamligt att undvika en högre skatt än en lägre. Skatten och reglerna för dess bestämmande kan variera från tid till annan och mellan olika länder utan att detta kan motiveras med moraliska argument.

Det kan kanske vara affärsmässigt riktig för ett företag att hävda att det betalar mer skatt än det behöver, t.ex. därför att allmänhet och kunder därmed får en positiv uppfattning om företaget och därmed hellre köper av det än av konkurrenterna och t.o.m. om dess priser här högre. Men hur ska allmänheten kunna förstå vad som är mer skatt än vad lagen föreskriver? Att som princip ha att undvika att hamna i skandalreportage i kvällstidningarna innebär eftergift åt okunnighet och populism och medför rättsosäkerhet. Företaget har också ett ansvar mot ägarna att förvalta det kapital som ägarna tillskjutit. Om en generösare skattebetalning än lagen kräver inte resulterar i högre vinstskapande goodwill, har företaget svikit aktieägarnas förtroende och förslösat deras kapital.

Det finns helt enkelt ingen annan princip för hur bolagen ska betala skatt än att följa lagstiftningen. Är denna ofullkomlig har staten makten att ändra lagstiftningen. Erfarenheten i fråga om bolagsbeskattningen är dock att lagstiftaren aldrig lyckats skapa ett vattentätt system. Inte heller kommer det att lyckas. Det beror inte bara på att ett bolagsskattesystem måste vara extremt komplicerat för att möta alla krav och ha regler som hindrar kringgåenden, vilket i sin tur öppnar för inkonsekvenser och ofullkomligheter som möjliggör kringgåenden. Det beror också - och framför allt - på att själva idén att beskatta ett företags vinst är i grunden feltänkt.

Avskaffa bolagsbeskattningen så försvinner problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar