lördag 3 januari 2015

RÄNTESNURREREGLERNA KAN INTE PRÖVAS GENOM FÖRHANDSBESKED

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt två förhandsbesked från Skatterättsnämnden om tillämpning av reglerna om förbud för avdrag för räntor på lån från närstående företag.
I ett av målen skriver HFD:
Ett ärende om förhandsbesked prövas utifrån de omständigheter som sökanden väljer att presentera i ansökningen hos Skatterättsnämnden. En prövning av om ventilen i 24 kap. 10 e § första stycket IL är tillämplig förutsätter att en mängd omständigheter, hänförliga inte bara till sökanden utan även till dennes motpart i skuldförhållandet liksom till övriga företag som ingår i en intressegemenskap, är klarlagda. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening aktualiseras därmed – i avsevärt högre utsträckning än vad som var fallet med den tidigare regleringen av ventilen – utpräglade utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked. Ansökningen borde därför ha avvisats.


I det andra skriver HFD:


Ett ärende om förhandsbesked prövas utifrån de omständigheter som sökanden väljer att presentera i ansökningen hos Skatterättsnämnden. En prövning av om undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL är tillämplig förutsätter att en mängd omständigheter, hänförliga inte bara till sökanden utan även till dennes motpart i skuldförhållandet liksom till övriga företag som ingår i en intressegemenskap, är klarlagda. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening aktualiseras därmed utpräglade utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked. Ansökningen borde därför ha avvisats.


Skatterättsnämnden har under 2014 lämnat förhandsbesked rörande tillämpningen av räntesnurrereglerna i ytterligare nio fall, varav två med positiv utgång för företagen. Samtliga har överklagats till HFD.  Det får antas att även dessa kommer att undanröjas så småningom.


I de fall där frågan ställts har Skatterättsnämnden ansett att de svenska reglerna inte strider mot EU-lagstiftningen. EU-kommissionen förefaller dock ha en annan uppfattning och har uppmanat den svenska regeringen att förklara hur reglerna skulle kunna anses vara EU-konforma. Om kommissionen inte övertygas av svaret kan det antas att kommissionen stämmer Sverige inför EU-domstolen i Luxemburg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar