torsdag 12 juni 2014

FÖRETAGSSKATTEKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Företagsskattekommittén har nu kommit med sitt betänkande Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40). Jag har inte haft tillfälle att läsa det ännu, utan min kunskap baseras enbart på vad som står i tidningarna.

Den bristande neutraliteten i nuvarande skattesystemet består i att det är billigare att finansiera investeringar med lån än med eget kapital, eftersom räntekostnader är avdragsgilla. Ja, det är självklart. Ett annat sätt att beskriva denna bristande neutralitet är att peka på att bolagsvinster beskattas. Det enklaste sättet att åstadkomma neutralitet är att avskaffa bolagsbeskattningen.

Hur effektiviteten och stabiliteten ska ökas genom kommitténs förslag ter sig dunkelt. Vilken effektivitet? Vilken stabilitet?

En sådan här skatteförändring gör man bara vart femte decennium, säger Anders Borg.

Helt fantastiskt är att skattesatsen sänks till 16,5 procent. Skattesatsen är i och för sig oförändrad, men eftersom endast 75 procent av vinsten är skattepliktig, blir skatten på vinsten 16,5 procent. Varför man gör på detta sätt framgår inte av tidningskommentarerna, men det är kanske ett sätt att dölja att beskattningen av bolagsvinster ska bli rejält låg.

För att det inte ska bli för enkelt införs begränsning av ränteavdrag, så att finansiella underskott inte tillåts.
För bankerna blir det en särskild schablonbeskattning.
Förlustavdrag halveras.

Ganska snart ser man att förslaget är riktat mot företag som favoriseras av nuvarande skattesystem eller dragit på sig kritik: fastighetsbolag, riskkapitalbolag, banker, välfärdsföretag. Därmed inser man också att förslaget inte innebär en förändring för nästa femtioårsperiod.

Snart utkristalliseras företag som gynnas av det nya reglerna, eller som har möjlighet att dra fördelar som inte varit avsedda. Då blir det dags för nya begränsningar.

Företagarna drar fram en rad problem:
Definitionen av finansiella kostnader och intäkter
Komplexa regler och besvärliga gränsdragningar exempelvis leasing, leverantörskrediter, factoring, borgenskostnader
Handelsbolag med fysiska delägare, avdragsstopp men inget finansieringsavdrag
Finansiella kostnader får bara kvittas mot finansiella intäkter samma år
Finansiering av förslagen – bankskatt och halverade förlustavdrag

Varför inser inte kommittén att bolagsbeskattningen bara innebär ett komplicerande och onödigt beskattningsled? Bolagen bekostar inte sina skatter; det gör konsumenter, löntagare och kapitalägare; på längre sikt inte kapitalägare.

De som verkligen gynnas av förslaget är konsulter och akademiker. Alla skattehandböcker och läroplaner på universitet och högskolor måste nu göras om. Konsulterna jobbar säkert redan febrilt på att finna luckor och möjligheter att kringgå begränsningar av ränteavdrag och nya gränsdragningar mellan lagstiftningens olika delar. Att vinsterna av att bemästra de nya reglerna blir lägre, lär inte innebära minskade ansträngningar.

Tills vidare ska företagens tillväxt hållas tillbaka med 16,5 procent. Varför?

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar