tisdag 2 december 2014

NORGE SÄNKER BOLAGSSKATTEN

En kommitté avlämnade den 2 december ett betänkande, Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi (NOU 2014:13), till det norska finansdepartementet. Bolagsskattesatsen föreslås sänkt från 27 till 20 procent. Å andra sidan reduceras avskrivningssatserna för framförallt skepp och borrplattformar samt skärps reglerna om avdragsbegränsning för räntor.
I sammandrag föreslås följande:


Skatt på alminnelig inntekt
Redusert skattesats til 20 pst. på alminnelig inntekt for både personer og selskap
Inntektsskattegrunnlaget for selskap
Endringer i rentebegrensningsregelen: Fradragsrammen settes til 45 pst. av EBIT, eksterne renter avskjæres og terskelbeløpet reduseres til 1 mill. kroner i netto rentekostnader
Endringer i avskrivningsreglene:
Startavskrivninger i saldogruppen for maskiner, inventar mv. avvikles
Personbiler skilles ut som ny saldogruppe med en sats på 15 pst. (istedenfor 20 pst.)
Satsen i saldogruppen for skip, rigger mv. reduseres fra 14 til 10 pst.
Hoteller, bevertningssteder og losjihus flyttes til saldogruppen for forretningsbygg med en sats på 2 pst. (istedenfor 4 pst.)
Satsen for husdyrbygg i landbruket i saldogruppen for bygg og anlegg reduseres fra 6 til 4 pst.
Skatteregler ved grenseoverskridende virksomhet
Endre hjemmehørendebegrepet slik at selskap registrert i Norge alltid skal anses hjemmehørende her
Innføre en generell kildeskatt på renter
Innføre en generell kildeskatt på royalty (herunder leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler)
Begrense kildeskatt på utbytte til aksjonærer hjemmehørende i lavskatteland
Oppheve krav i fritaksmetoden om eierandel og eiertid for investeringer utenfor EØS
Avskjære bruk av fritaksmetoden dersom det gis fradrag for utdelingen/betalingen i det utdelende selskapet
Heve lavskattelandvilkåret i NOKUS-reglene og fritaksmetoden fra 2/3 til 3/4 av det norske skattenivået
Utbygge ordningen med hvite- og svartelister i NOKUS-reglene
Endringer i informasjonsplikt mv.: Innføring av plikt til å opplyse om eierskap til selskap mv. i utlandet, innføring av hjemmel til å kreve informasjon om andre konsernselskap (med tilhørende sanksjoner ved brudd på slik opplysningsplikt) og innføring av obligatorisk elektronisk selvangivelse
Finansiell sektor
Innføre merverdiavgift på finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag (gebyrinntekter, provisjoner mv.) og en særskilt avgift på margininntekter som kommer i stedet for ordinær merverdiavgift
Skatt på eierinntekter for personer
Skille ut eierinntekt som et eget skattegrunnlag
I provenynøytralt forslag: Skattesatsen settes til 41 pst.
I forslag med netto skattelettelser: Skattesatsen settes til 37 pst.
Unntaket fra ekstrabeskatning av renteinntekter skal bare gjelde mengdegjeldsbrev som er gjenstand for omsetning i organiserte marked innen 6 måneder etter utstedelsen
Innføre skatteregler om at lån fra selskap til personlige aksjonærer eller deres nærstående skal anses som utbytte
Aksjonærmodellen skal ikke gjelde for inntekter fra aksjer i selskap hjemmehørende utenfor EØS
For å bli skattlagt etter aksjonærmodellen stilles det krav om at selskap i EØS er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet
Skatt på personinntekt
Innføre ny skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt:
I provenynøytralt forslag: 3 pst. over 140 000 kroner, 6 pst. over 206 000 kroner, 15 pst. over 544 800 kroner og 18 pst. over 885 600 kroner
I forslag med netto skattelettelser: 2 pst. over 140 000 kroner, 5 pst. over 219 000 kroner, 15 pst. over 544 800 kroner
Inntektsskattegrunnlaget for personer
Fjerne fradrag og særordninger i personbeskatningen:
Boligsparing for ungdom (BSU)
Skatteklasse 2
Sjømanns- og fiskerfradraget
Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Fradrag for fagforeningskontingent
Fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til hjemmet for pendlere
Fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere
Foreldrefradrag
Særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark (særskilt inntektsfradrag, lavere skattesats på alminnelig inntekt og lavere sats i trinn 1 i toppskatten)
Skatt på formue og eiendom
Mer ensartet formuesskatt (provenynøytral omlegging):
Ligningsverdiene av bolig og næringseiendom økes til 80 pst. av anslått markedsverdi, ligningsverdiene av fritidseiendom dobles, alle andre eiendeler og gjeld verdsettes til 80 pst. av dagens verdi, og bunnfradraget økes til 2 130 000 kroner
Oppheve skattefritak ved utleie av inntil 50 pst. av markedsverdien av egen bolig
Merverdiavgift
Dagens nullsatser og laveste sats økes til 15 pst. tilsvarende dagens sats på matvarer. Generell sats bevares på 25 pst.

Ska Norge gå om Sverige och få lägre bolagsskattesats?
Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar