lördag 15 mars 2014

ÄGARSKIFTE I FÅMANSFÖRETAG

Fåmansföretagsreglerna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, gör att generationsskiften i fåmansföretag försvåras. Det kan leda till högre skatt vid försäljning till anhöriga än vid försäljning till utomstående. Det är bl.a. en karensregel som ställer till det.

Regeringen har givit direktiv, Dir. 2014:42, till en utredningsman att se över reglerna.
 
Utredaren ska

kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder

vid ägarskiften till närstående,


analysera om det bör vara neutral beskattning mellan

fåmansföretagsdelägare som genomför ägarskifte inom

respektive utom närståendekretsen, och


föreslå lämpliga förändringar, om de slutsatser som kan

dras av analysen visar att det finns ett behov.
 

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.


SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar